Erityisjärjestelyt

Kokelas voi sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi anoa erityisjärjestelyjä YO-kokeisiin. Näistä järjestelyistä tavallisin on pidennetty koeaika.

Kokeen arviointi on yhdenmukainen erityisjärjestelyistä huolimatta. Ylioppilastutkintolautakunta voi anomuksessa mainittujen syiden takia käyttää poikkeavaa arviointia. Sen käyttö on mahdollista, jos kokelas on saamassa hylätyn arvosanan.

Lukivaikeus

Lukion opiskelijat voivat osallistua ensimmäisen opiskeluvuoden aikana erityisopettajan järjestämään lukiseulaan. Sen tulosten perusteella opiskelijalle tehdään tarvittaessa yksilötesti ja testin tulosten perusteella voidaan anoa erityisjärjestelyjä YO-kokeisiin. Erityisopettaja ja opiskelija laativat anomuksen yhdessä.

Vieraskielisyys

Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi anoa erityisjärjestelyjä YO-kokeisiin. Erityisopettaja ja opiskelija laativat anomuksen yhdessä.

Sairaus, vamma tai vaikea elämäntilanne

YO-kokeiden erityisjärjestelyjä voi anoa myös sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen takia. Anomuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus, joka toimitetaan rehtorille määräaikaan mennessä.

Anomusten laatiminen

Lukion opiskelijat saavat ohjausta ja tietoa erityisjärjestelyistä erityisopettajalta, opinto-ohjaajilta sekä rehtorilta YO-infoissa. Anomus esimerkiksi lukivaikeuden takia laaditaan yhdessä erityisopettajan kanssa. Anomuksen lääkärintodistuksen perusteella laatii rehtori. Opiskelijan tulee toimittaa anomukseen tarvittavat liitteet hyvissä ajoin (ks. kuva).

Anomusten määräajat

Liitteet Ylioppilastutkintolautakuntaa varten on toimitettava rehtorille kevään tutkinnon osalta 30.11. mennessä ja syksyn tutkinnon osalta 30.4. mennessä. Myöhässä toimitetut tai puutteelliset hakemukset käsitellään, mutta erityisjärjestelyt pannaan toimeen aikaisintaan tätä seuraavalla tutkintokerralla.

Anomuksen perusteella myönnettäviä erityisjärjestelyjä ovat:

  • pidennetty koeaika, korkeintaan 2 h
  • pienryhmätila
  • hiljainen työtila (esim. kuulovammaiset kokelaat)
  • lepäämiseen tarkoitettu tila
  • oma työtila (erityisistä syistä poikkeustapauksissa)

Erityisjärjestelyt äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa

Jos äkillinen tai ennakoimaton tilanne vaikuttaa ylioppilastutkinnon suorittamiseen, tulee kokelaan tai hänen huoltajansa välittömästi ottaa yhteyttä lukion rehtoriin.

Tällöin arvioidaan, onko kokelaan edun mukaista hakea ilmoittautumisen mitätöintiä esimerkiksi lääkärinlausunnon perusteella vai suorittaa koe erityisjärjestelyitä hyödyntäen.

Rehtori voi päättää, että kokelas suorittaa kokeensa erillisessä pienryhmätilassa tai erillisessä yksilötilassa tai että hänelle tarjotaan mahdollisuutta hyödyntää lepäämiseen tarkoitettua tilaa.

Mitä koesaliin saa jokainen ottaa mukaan

Ilman Ylioppilastutkintolautakunnan erillistä lupaa kokelaalla saa olla koesalissa tarvittaessa käytössään

  • resepti- ja käsikauppalääkkeitä
  • sairauden hoidossa välttämättömiä välineitä
  • vammaisuuden edellyttämät tavanomaiset apuvälineet
  • suurennuslasi, lisävalaisin tai värillinen viivain tai kalvo.

Kokelaan tuomat välineet ja lääkkeet tarkistetaan ennen kokeen alkamista. Koetilan istumajärjestystä laadittaessa sijoittelussa voidaan ottaa huomioon kokelaan erityiset tarpeet.