Opiskelijan etuudet

Toisen asteen opintojen maksuttomuus

Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2020 oppivelvollisuuslain, johon sisältyvät oppivelvollisuusiän nostaminen 18. ikävuoteen sekä toisen asteen opintojen maksuttomuus. Elokuussa 2021 opintonsa aloittavat lukiolaiset saavat koulutuksen ylläpitäjältä maksutta tietokoneen ja kurssikirjat. Myös opetus ja kouluruokailu ovat opiskelijoille maksuttomia.

HSL:n opiskelija-alennus

Lukio-opiskelijat saavat opiskelija-alennuksen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen (HSL) seuraavin ehdoin:
• Opiskelija on täyttänyt 17 vuotta ja asuu vakituisesti pääkaupunkiseudulla.
• Opiskelu on päätoimista (vähintään 25 tuntia viikossa) ja johtaa normaalisti jatkuessaan ylioppilastutkintoon.

Opiskelija-alennus on voimassa syyslukukauden alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun; syksyllä opintonsa päättävillä saman vuoden joulukuun loppuun. Alennusoikeus on päivitettävä matkakorttiin vuosittain HSL:n palvelupisteessä.

Opiskelija-alennuksen saadakseen opiskelijan on esitettävä HSL:n palvelupisteessä alennuslippuhakemuksen lomake lukion leimalla ja koulusihteerin allekirjoituksella varustettuna. Tämä koskee myös alennusoikeutensa päivittäjiä. Alennuslippuhakemuksen saa kanslian viereisestä lomakepisteestä. (Lisätietoa HSL:n sivuilta.)

Koulumatkatuki

Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja opiskelijat, joiden yhdensuuntainen koulumatka asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km ja joiden päivittäisten koulumatkojen kustannukset ovat yli 54 € / kk. Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.–31.7.). Hakemus- ja ostotodistuslomakkeita saa lukion kanslian viereisestä lomakepisteestä. (Lisätietoa Kelan sivuilta.)

Opintotuki

Opintotukea lukiolainen saa täytettyään 17 vuotta. Opintotuen nostaminen edellyttää, että opiskelu on päätoimista. Kelan mukaan lukio-opinnot ”katsotaan päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Lisäksi edellytetään, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin taikka vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Kurssiin osallistumisella tarkoitetaan opetuksessa mukanaoloa. Tukioikeus päättyy viimeistään ylioppilastutkinnon suorittamiseen.” (Lisätietoa Kelan sivuilta.)