Musiikin opintojaksot

Lukion musiikin opetus tarjoaa tilaisuuksia musiikillisten ilmaisutapojen kokeilemiseen, mielikuvituksen käyttöön ja taiteidenväliseen työskentelyyn.

Luova tuottaminen ja uusien musiikillisten ratkaisujen etsiminen ovat prosesseja, jotka vaativat aikaa ja rauhaa ajatella. Ne kehittävät pitkäjänteisyyttä ja kykyä soveltaa opittua uusissa tilanteissa.

MU01 Intro – kaikki soimaan (2 op)

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja musisointitaitojaan ja uskaltaa käyttää musiikkia ilmaisunsa välineenä ja tuottaa musiikillisia ideoita.

Opiskelija harjaantuu hahmottamaan musiikin elementtejä kokemuksellisesti, tutkii ja syventää omaa kuuntelusuhdettaan ja ymmärtää ja osaa soveltaa teknologian käyttömahdollisuuksia musiikissa.

Moduulissa tehdään monipuolisia äänenkäyttöä sekä laulu- ja yhteismusisointitaitoja kehittäviä tehtäviä ja ohjelmistoja.

MU02 Syke – soiva ilmaisu (2 op)

Opiskelija syventää osaamistaan itselleen mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa ja kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan.

Opiskelija analysoi musiikin kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä ja heittäytyy rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita.

Moduulissa hyödynnetään musiikillisen osaamisen eri osa-alueita kehittävää ohjelmistoa.

MU03 Genre – globaali uteliaisuus (2 op)

Opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä.

Opiskelija suhtautuu uteliaasti ja perehtyy kokemuksellisesti itselleen uusiin musiikin lajeihin ja musiikkikulttuureihin.

Moduulissa käsitellään erilaisia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja musiikkikulttuureja sekä niihin kytkeytyviä merkityksiä ja arvostuksia.

MU04 Demo – luovasti yhdessä (2 op)

Opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa ja ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta.

Opiskelija syventää ymmärrystään musiikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tavoista hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan.

Moduulin tavoitteiden toteuttamistapa ja ohjelmisto suunnitellaan opiskelijalähtöisesti ja musiikillinen tai taiteidenvälinen prosessi ryhmän resurssien mukaan.

MU05 Bändikurssi

Kurssille voivat osallistua yhtyesoitosta ja
-laulusta kiinnostuneet opiskelijat, joilla on soiton perusteet hallussa. Kurssilla voi keskittyä yhden tai useamman instrumentin soittamiseen tai laulamiseen. Ohjelmisto on pääosin opiskelijoiden yhdessä valitsemaa. Kurssin aikana ryhmä valmistautuu esiintymään koulun tilaisuuksissa, kuten joulu- ja kevätjuhlassa.

MU06 Soittokurssi

Opiskelija keskittyy yksinomaan soiton harjoitteluun ja teoriaan. Käytettäviä instrumentteja ovat kitara, basso, ukulele, piano, rummut ja perkussiot. 

Moduulissa syvennetään peruskursseilla opittavia valmiuksia ja paneudutaan syvällisemmin yksityiskohtiin ja kokonaisuuksien viimeistelyyn. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa soittoharrastusta, eikä kurssiin sisälly esiintymisiä.

MU07 Musiikkiteknologian kurssi

Kurssilla työskennellään tietokoneilla. Kurssin keskeistä sisältöä ovat MIDI- ja audiosekvensseri, äänittäminen, muokkaus ja tallennus. Kurssilla perehdytään musiikkiohjelmistoihin (esim. GarageBand), ja opetus tapahtuu pääosin Mac-studiossa. Ohjelmistojen käyttöä harjoitellaan tekemällä omaa musiikkia joko valmiista loopeista tai itse soittaen / laulaen tai eri metodeja yhdistämällä.

MUK1–3 Kuoro

Opiskelija kehittää omaa äänenkäyttöään ja laulamisen varmuutta. Kuoro kokoontuu harjoittelemaan viikoittain erikseen sovittavana aikana. Harjoituksissa valmistellaan yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa esitettäväksi koulun erilaisissa juhlatilaisuuksissa.

Musiikin projekti PRM1–3

Opiskelija osallistuu vuosittaisen monitaiteellisen produktion toteutukseen musiikin osalta. Hän voi hyödyntää ja kehittää omia musiikillisia valmiuksiaan ja vahvuuksiaan sanoittajana, säveltäjänä, sovittajana, soittajana ja laulajana. Opiskelija suunnittelee musiikillista toteutusta yhdessä ryhmän kanssa sekä osallistuu harjoituksiin ja esityksiin. Projekti sopii opiskelijoille, joilla on hyvät musiikilliset valmiudet.

Musiikin lukiodiplomi

Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja
-toiminnastaan.

Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin.

Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.