Kuvataiteen moduulit ja opintojaksot

Kuvataiteen opinnot voi suunnata joko klassinen kuvataide- tai mediapainotteisiksi, tai opinnot voivat koostua näistä molemmista taiteen alueista. Opintojen päätteeksi tehdään joko klassisen kuvataiteen tai median lukiodiplomi – tai molemmat.

Kuvataide on visuaalista kulttuurikasvatusta, jossa opiskelija tutkii todellisuutta taiteen keinoin. Oppiaineen keskeisenä päämääränä on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään. Kokemukset, mielikuvitus ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle oppimiselle.

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op)

Opiskelija havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä kuvia sekä jakaa ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Opiskelija käyttää erilaisia kuvailmaisun välineitä, materiaaleja, teknologioita ja lähestymistapoja itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä.

Moduulissa käytetään opiskelijoiden omia kuvia kuvailmaisun lähtökohtana näitä kuvia tarkastellaan suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op)

Opiskelija havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä teoksia, tuotteita ja palveluita sekä digitaalisia, rakennettuja ja luonnon ympäristöjä.

Opiskelija perustelee ympäristöihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Moduulissa käytetään opiskelijoiden omia kuvia kuvailmaisun lähtökohtana näitä kuvia tarkastellaan suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op)

Opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan digitaaliseen kuvaan, mediaan, taiteeseen ja teknologiaan ajattelun ja ilmaisun taitojaan kehittämällä.

Opiskelija laajentaa median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin tuntemustaan perehtymällä erilaisiin ilmaisu-, tuotanto- ja esitystapoihin.

Opiskelija tuottaa, muokkaa ja esittää kuvia digitaalisesti ja muilla keinoilla.

Opiskelija perehtyy median, viestinnän ja taiteen käsitteistöihin ja kuvastoihin sekä liittää mediaesityksen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.

KU4 Taiteen monet maailmat (2 op)

Opiskelija tutkii, tulkitsee ja arvottaa taiteen kuvien henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Lisäksi opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan eri aikojen ja eri kulttuurien kuvailmaisuun.

Opiskelija perehtyy kuvan tekemisen, muokkaamisen ja esittämisen perinteisiin ja uusiin keinoihin sekä taiteen käsitteistöihin ja kuvastoihin.

Opiskelija tutkii eri aikoina ja eri kulttuureissa tuotettuun taiteeseen sekä tutustuu erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.

KU05 Taide nyt (2 op)

Opiskelija seuraa ja arvioi tämän päivän taiteen ilmiöitä laajasti. Opiskelja arvioi poikkitaiteellisia ja –tieteellisiä mahdollisuuksia sekä tutkii taiteen suhdetta käyttökulttuuriin ja yhteisöllisyyteen.

Opiskelija perehtyy nykytaiteen taustalla vaikuttaviin ilmiöihin ja erilaisiin taidekäsityksiin.

Opiskelija tutkii nykytaiteen ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta, visuaalisia alakulttuureja sekä taiteen suhdtta yhteiskunnallisiin tapahtumiin.

KU06 Digitaalinen kuva (2 op)

Opiskelija tutkii ja tarkastelee digitaalisen kuvankäsittelyn ilmaisutapoja, tekniikka, estetiikkaa, suunnittelu- sekä toteuttamisprosesseja

Opiskelija ymmärtää digitaaliseen kuvaan liittyviä teknisiä valmiuksia ja käyttää digitaaliseen kuvankäsittelyyn tarkoitettuja ohjelmia.

Lisäksi moduulin tavoitteena on myös se, että opiskelija soveltaa digitaalisen kuvan ilmaisullisia ja viestinnällisiä ominaisuuksia omassa ilmaisussaan.

KU07 Elokuvailmaisu (2 op)

Opiskelija opiskelee elokuvan tekemisen prosessia: tarinan ideasta käsikirjoitukseen, tehtäväjakoon, kuvaukseen ja editointiin.

Opiskleija harjoittelee videokameran käyttöä ja elokuvailmaisun teknisiä valmiuksia. Lisäksi harjoitellaan soveltamaan kuvallisten muuttujien yhteyttä tarinan kerrontaan sekä kuvatessa että editoidessa.

Opiskelija perehtyy elokuvailmaisun ilmaisullisiin ja rakenteellisåiin ominaisuuksiin ja niiden soveltamiseen omassa ilmaisussa.

Lisäksi kehitetään teknisiä valmiuksia ja tarinan ja dramaturgian rakentamista elokuvan keinoin.

KU08 Valokuvailmaisu (2 op)

Moduulissa opitaan järjestelmäkameran peruskäyttö. Opiskelija ymmärtää taide- ja mediavalokuvan ilmaisullisia keinoja – miten valo ja varjo, kontrastit, syvyystasot, liike, terävyysalueet, mittakaava, sommittelu, jne. taipuvat tarkoituksenmukaiseen ilmaisuun.

Opiskelija tutkii kameran teknisten ominaisuuksien vaikutusta valokuvailmaisuun esimerkiksi valotuksen säätämistä tavoitteiden mukaiseksi.

KU09 Kuvaviestintä (2 op)

Opiskelija tutkii visuaalisten viestien vastaanottamiseen ja tekemiseen liittyviä ilmiöitä, rakenteita ja lainalaisuuksia.

Lisäksi perehdytään graafisen suunnittelun perusteisiin. Opiskelija kykenee tulkitsemaan, arvioimaan ja arvottamaan erilaisia käyttögrafiikan lajityyppejä.

Opiskelija perehtuu visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun perusteisiin, kuvien ja merkkien käyttöön, rooleihin ja vaikutusmahdollisuuksiin erilaisissa visuaalisissa viestintäkanavissa.

KU10 Valokuvan ja elokuvan jatkokurssi (2 op)

Opiskelija syventyy joko valokuvailmaisuun tai elokuvailmaisuun ja oppii pitkäjänteiseen projektityöskentelyyn yksin tai ryhmässä.

Opiskelija harjoittelee ja opiskelee järjestelmäkameran tai videokameran teknisiä ja ilmaisullisia käyttömahdollisuuksia peruskurssin sisältöjä laajemmin.

Valokuvausta opiskelevat tekevät kuvauskokeiluja eri valotusajoilla, eri valaistusolosuhteissa ja mahdollisesti erilaisia objektiiveja käyttäen ja opettelevat ymmärtämään teknisten asioiden yhteyttä ilmaisuun.

Videokuvausta opiskelevat harjoittelevat  ilmaisemaan tunnetta, juonen käänteitä, tarinan etenemistä ja tempoa erilaisin kuvallisteknisin keinoin sekä kuvatessa että editoidessa.

KU11 PIMA, Piirustus ja maalaus (2 op)

Opiskelija tutkii, kokeilee, syventää ja laajentaa itselle ominaisia kuvailmaisun tapoja piirustuksen ja maalauksen alueelta.

Opiskelija perehtyy erilaisiin piirtimiin ja erilaisten piirros- ja maalaustekniikoiden mahdollisuuksiin, kuvan rakenteen, valon, varjon, värin, valöörin, kontrastin, tilan, aineen mukaisuuden vaikutuksiin kuvassa ja omassa kuvailmaisussa.

KU12 Taidegrafiikka (2 op)

Opiskelija tutkii taidegrafiikan tekniikoita ja ymmärtää niiden ilmaisullisia mahdollisuuksia omassa kuvailmaisussa ja ymmärtää taidegrafiikkaa omana taidelajityyppinään.

Opiskeija valmistaa koho- ja syväpainografiikan laatat ja vedokset.

Lisäksi opiskelija soveltaa omassa työssään koho- ja syväpainografiikan teknisiä ja ilmaisullisia erityisominaisuuksia.

KU13 Keramiikka ja muotoilu (2 op)

Opiskelija ymmärtää esineen toimivuuden ja muotoilun välistä suhdetta. Moduulin opinnoissa tutkitaan designprosessin eri vaiheita ideasta esineeksi sekä kuvallista kehittelyä.

Lisäksi tutustutaan esinesuunnittelun historiaan.

Opiskelija perehtyy monivaiheisen muotoiluprosessin toteuttamiseen ja hallintaan. Opintojen aikana työstetään erilaisia käsin tehtäviä saven rakennustekniikoita ja niiden sovelluksia ja kokeillaan dreijausta.

Lisäksi tutustutaan saven koristelutekniikoihin, polttamiseen sekä lasittamiseen.

KU14 Arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu (2 op)

Opiskelija ymmärtää alue- ja rakennussuunnittelun periaatteita ja tutkii rakentamisen ja tilasuunnittelun keskeistä käsitteistöä ja tyylihistoriaa.

Lisäksi opiskelija muodostaa yleisnäkemyksen arkkitehtuurista ja tilasuunnittelusta taiteen ja tekniikan lajina.

Moduulin opinnoissa tarkastellaan asutuksen ja rakennuskannan muodostumista ja kehitystä sekä pohditaan toimivan tilasuunnittelun edellytyksiä.

Lisälksi perehdytään pääkaupunkiseudun merkittävimpiin rakennuksiin ja arkkitehteihin.

KU15 Lavastustaide (2 op)

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa esiteltävään tilaan visuaalisen teemallisen kokonaisuuden

Tavoitteena on ymmärtää lavastuksen merkitys ja tehtä osana tapahtuman tai esityksen kokonaisuutta.

Opiskelelija oppii kolmiulotteisen lavastustaiteen keskeistä sanastoa ja ajattelua.

Moduulin aikana suunnitellaan visuaalisesti yhtenäinen teemallinen lavastuskokonaisuus lukuvuoden tanssiproduktion tarpeisiin.

Opiskelijat tutkivat juhlan teeman visuaalista ja tiedollista pohjaa.

Moduulin aikana tehdään lukion wanhojen tanssien tapahtumaan tilataiteellinen kokonaisuus, jonka myötä perehdytään lavastustaiteen perusteisiin.

KU16 Maalaustekniikat (2 op)

Opiskelija kokeilee ja käyttää eri maalaustekniikoita ja materiaaleja oman ilmaisun materiaalina, sisältönä ja tekniikkana.

Moduulin opinnoissa syvennetään ja laajennetaan kuvallista ilmaisua pitkäjänteisen ja temaattisen työskentelyn avulla.

Opintojen aikana kehitetään materiaalituntemusta ja -tekniikoita. Opiskelijat tekevät akvarelli- ja tussimaalauksen sekä maalaavat akryyli- ja öljyväreillä.

Lisäksi opiskelijat perehtyvät väreihin maalauksen ilmaisullisena elementtinä sekä maalauksen kerroksellisuutta tilallisena vaikuttajana.

Opiskelijat valmistavat maalauspohjat ja kokoavat  kiilakehyksen.

KU17 Kuvanveisto ja tilataide (2 op)

Opiskelija tutkii ja syventää avaruudellista hahmotuskykyään ja tilakäsitystään kolmiulotteisen työskentelyn avulla.

Opinnoissa tarkastellaan plastista muotoa, sen luonnetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja niiden ilmaisullisia ominaisuuksia.

Lisäksi tutustutaan kuvanveiston menetelmiin ja erilaisiin kokeellisiin materiaaleihin, kolmiulotteisen työskentelyn periaatteisiin, opiskellaan erilaisia perustekniikoita sekä tehdään materiaalisia kokeiluja ja yhdistelmiä.

Tavoitteena on paneutua plastisen muodon ja tilallisen ajattelun problematiikkaan.

KU18 Sarjakuva ja animaatio

Opiskelija tutkii sarjakuvan ja /tai animaation tapaa ilmaista erilaisia asioita (lajityypit) ja opiskelee sarjallisen kerronnan retoriikkaa.

Lisäksi sovelletaan sarjakuva- ja animaation ilmaisullisia ja rakenteellisia ominaisuuksiaja omassa taiteellisessa työskentelyssä.

Moduulin aikana opiskellaan tekniikoita, tuotantoprosessin suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

KU19 Digitaalinen muotoilu (2 op)

Opiskelija tutustuu suomalaiseen muotoiluun ja harjoittaa kolmiulotteista hahmotuskykyään ja muototajuaan.

Opiskelija perehtyy muotoilun ja visuaalisen käyttökulttuurin merkitykseen arjen toiminnoissa ja ihmisten hyvinvoinnissa.

Opiskelija harjoittelee digitaalisen tilaohjelma-sovelluksen käyttöä kurssitöissä.

Lisäksi moduulin opintojen aikana tutustutaan erityisesti  tunnettujen suomalaisten muotoilijoiden töihin.

Opiskelijat harjoittelevat muotoiluprosessien metodeja ja käyttöä. Lisäksi havainnoidaan, ideoidaan ja mietitään ratkaisuja ympäristön ja yhteisön ongelmiin muotoiluprosessin keinoin.

LD2 Kuvataideen lukiodiplomi (2 op)

Kuvataiteen lukiodiplomi on valtakunnallinen näyttö kuvataiteen osaamisesta. Lukiodiplomi tehdään 2 opintopisteen moduulin aikana. Ennen lukiodiplomin suorittamista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna vähintään kahdeksan (8) opintopisteen moduulia.

Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu teoksesta ja portfoliosta.

Lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on vähintään kuusi, joista opiskelija valitsee yhden työstettäväkseen. Lukiodiplomintehtävät pohjautuvat lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin kuvataiteen pakollisiin ja syventäviin moduuleihin. Tehtävät vaihtuvat vuosittain ja ne ovat opetushallituksen määrittelemiä.