Ilmaisutaidon moduulit ja opintojaksot

Ilmaisutaidon opintojaksot IT01 ja IT02 ovat taitoja korostavia perusopintojaksoja, joten ilmaisutaidon opintopolku kannattaa aloittaa niistä.

Muuten suoritusjärjestys on vapaa. Suoritettuaan kolme (3) ilmaisutaidon opintojaksoa opiskelija voi tehdä teatterin lukiodiplomin LD08. Sitä suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena.

Projektiopintojaksoilla PRO1 ja PRO2 tehdään taideaineiden rajoja ylittävä esitys koulun ArtTiede-tapahtumaan. Projektiopintojaksolle osallistuminen ei edellytä perusopintojaksojen suorittamista, mutta tämä on suositeltavaa.

Opiskelija voi valita saman ilmaisutaidon opintojakson useaan kertaan, koska opiskelu ja kursseilla valmistettavat esitykset ovat joka kerta erilaisia. Opiskelija saa uudelleen opiskellusta ilmaisutaidon opintojaksosta opintopisteet, jotka lasketaan erikseen lukion oppimäärään.

Kaikki ilmaisutaidon opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. Teatterin lukiodiplomista saa arvosanan 4–10.

IT01 Ilmaisun perusteet

Opiskelija harjoittaa ilmaisun perusvalmiuksia: itsetuntemusta, oman kehon tuntemusta, rohkeutta, keskittymistä, rentoutumista, esiintymistä, vapautumista, aitoutta ja vuorovaikutustaitoja.

Opiskelija tottuu teatteritaiteen työpajatyöskentelyyn.

Moduulissa tehdään kontakti- ja keskittymisharjoituksia, ryhmäyttäviä teatterileikkejä ja -pelejä ja fyysisen viestinnän harjoituksia.

IT02 Improvisaation perusteet

Opiskelija perehtyy erilaisiin näyttelijäntyön tekniikoihin, erityisesti improvisaatioon. Opiskelija syventää fyysisen ilmaisun mahdollisuuksiaan ja kehittää teatteritaiteessa tarvittavia vuorovaikutustaitojaan.

Moduulissa harjoitellaan improvisaation perustekniikoita ja tehdään valinnan mukaan muita näyttelijäntyön tekniikan harjoituksia sekä pienimuotoisia ryhmäesiintymisiä ryhmän tai koulun sisällä.

IT03 Ohjaus, dramaturgia ja esiintyjyys

Opiskelija tutustuu dramaturgian perusteisiin, saa kokemusta esiintyjän ohjaamisesta ja syventää taitojaan taiteellisessa työryhmässä toimimisessa eri työskentelyrooleista käsin.

Moduulissa perehdytään näytelmätekstin tulkintaan ja ohjaussuunnitelman laatimiseen, työskennellään pienryhmässä vuorotellen ohjaajana ja esiintyjänä ja osallistutaan näytelmätekstistä valitun kohtauksen harjoitteluun ja demomuotoiseen esittämiseen.

IT04 Soveltavan teatterin kurssi

Opiskelija tutustuu aihe- ja ryhmälähtöisen esityksen rakentamisprosessiin ja teatterin erilaisiin sovellusmahdollisuuksiin muualla kuin perinteisessä teatterissa.

Moduulissa perehdytään soveltavan teatterin eri muotoihin, esim. improvisaatio, tarinateatteri, forum-teatteri, prosessidraama ja devising-työskentely. Oma aihe tai kiinnostuksenkohde muunnetaan esittävään muotoon.

IT05 Teatteritietous

Opiskelija osaa keskustella teatterista instituutiona ja taidemuotona ja oppii teatteritaiteen keskeistä sanastoa.

Opiskelija tutustuu teatterihistoriaan, tyyleihin ja traditioihin.

Moduulissa tehdään näytelmätekstien analyysia, teatterivierailuja ja esitysanalyysia.

IT06 Esitystekniikan kurssi

Opiskelija osaa kasata ja kytkeä äänentoisto- ja valolaitteiston sekä käyttää ääni- ja valopöytää.

Opiskelija pystyy miksaamaan musiikkiesityksen tai ajamaan teatteriesityksen äänet ja vastaamaan itsenäisesti ääni- ja valotekniikasta.

Moduuliin kuuluu esitystekniikasta vastaaminen koulun tapahtumissa.

IT07 Maskottikurssi

Opiskelija tutustuu hahmon rakentamiseen ja fyysiseen ilmaisuun koulun maskottihahmon kautta.

Opiskelija ymmärtää, kuinka roolivaate on näkyvä osa näyttelijän rakentamaa roolihahmoa ja hahmon liikekieltä ja että maskottihahmon puku vaikuttaa merkittävästi näyttelijäntyöhön.

Opiskelija syventää fyysistä ilmaisuaan ja näyttelijäntyötään.

Moduuli sisältää esiintymisiä koulun tilaisuuksissa, ja siihen kuuluu Viherin Valo -maskotin puvun huolto ja hahmon harjoitteleminen.

IT08 Improvisaation jatkokurssi

Opiskelija kertaa ja syventää improvisaation taitoja, tunnistaa improvisoidun teatterin peruselementit ja ymmärtää draaman kaaren merkityksen tarinankerronnassa.

Moduuliin kuuluu erilaisia teatteripelejä ja -harjoituksia, kohtausharjoittelua ja improvisoidun tarinan rakentamista näyttämöllä.

Projektiopintojaksot PRO1, PRO2 ja PRO3

Projektiopintojaksoilla PRO1, PRO2 ja PRO3 tehdään taideaineiden rajoja ylittävä esitys koulun ArtTiede-tapahtumaan. Projektiopintojaksolle osallistuminen ei edellytä perusopintojaksojen suorittamista, mutta tämä on suositeltavaa.

Teatterin lukiodiplomi

Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitoja sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitoja. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan itse määrittelemä työn aihe joltakin teatterin alalta, siihen liittyvä esitys ja työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus.