Opintojakson arviointi

Opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti numeroin (4–10) tai suoritusmerkinnöin (S = suoritettu, K = keskeytetty, P = suorituksia puuttuu). Soveltavat opintojaksot arvioidaan hyväksytyillä arvosanoilla (5–10) tai S- tai K-merkinnällä.

Opiskelijan opintosuorituksista annetaan arvosana tai suoritusmerkintä opinto- jakson päätyttyä. Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppimäärän moduulista, annetaan siitä yksi arvosana. Jos kyse on usean oppiaineen yhtei- sestä opintojaksosta, arvosanat annetaan oppiaineittain.

Jatkuva monipuolinen näyttö

Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan antamaan monipuoliseen jatkuvaan näyttöön. Arvosanaan voivat vaikuttaa esimerkiksi tehtävät, esseet, projektit, itsearviointi ja vertaisarviointi sekä kirjalliset ja suulliset kokeet yksin tai ryhmässä tehtynä. Jatkuva arviointi on sekä opiskelutaitojen että tietojen havainnointia. Sen tavoitteena on ohjata opiskelijaa tekemään tärkeitä havaintoja omasta oppimisestaan ja siten kehittämään opiskelutaitojaan.

Arvioinnista sopiminen

Jokaisen opintojakson opiskelu suunnitellaan yhdessä kurssin opettajan ja ryhmän opiskelijoiden kesken. Samassa yhteydessä opintojakson ensimmäisillä oppitunneilla sovitaan myös sen arvioinnista.

Jakson päättyessä arvioinnissa käytettävä materiaali tulee olla opettajan käytettävissä viimeistään ko. jakson uusintakuulustelupäivään mennessä, ellei opettaja ole ilmoittanut muunlaista aikataulua. Mikäli opintojakson kuuluvia suorituksia jää puuttumaan, opettaja voi arvioida opintojakson P-merkinnällä tai alentaa opintojakson arvosanaa. Uusintakuulustelun jälkeen opettaja ei ota puuttuvia töitä vastaan. Mikäli P-merkintä johtuu koesuorituksen puuttumisesta, opintojakso arvioidaan opiskelijan osallistuttua uusintakuulusteluun.

Opintojakson keskeytyminen

Opintojakso keskeytyy, ellei sitä suoriteta hyväksytysti määräaikaan mennessä asianosaisen opettajan ohjeiden mukaan. Opintojakson keskeytyminen merkitään jaksotodistukseen K-merkinnällä. Suorituksen saaminen keskeytyneestä Opintojaksosta edellyttää sen suorittamista kokonaan uudelleen.

Etenemiseste

Oppiaineen opiskelussa on etenemiseste, mikäli opiskelijalla on kyseisessä oppiaineessa sellainen määrä hylättyjä arvosanoja 4, että se estää päättötodistuksen saannin.

Toisissa oppilaitoksissa suoritettujen opintojaksojen arviointi

Arviointi perustuu ensisijaisesti opintojakson järjestäneen oppilaitoksen arviointiin. Toisessa lukiossa suoritetusta pakollisesta tai syventävästä opintojaksosta annetaan numeroarviointi. Muissa oppilaitoksissa suoritetut opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä. Opiskelijalta vaaditaan lisänäyttöä esimerkiksi verkko-opintoina tehdyillä opintojaksoista.

Vaihto-oppilasvuoden aikana opiskelijan kannattaa dokumentoida opiskelutyönsä huolellisesti. Tämän kirjallisen materiaalin perusteella näitä opintoja voidaan hyväksilukea lukion oppimäärään. Vaihto-oppilasvuoden jälkeen materiaali toimitetaan rehtorille.