Arviointi

Opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä tulee arvioida monipuolisesti. Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioinnissa käytettävistä arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. Opiskelijalle on lukio-opintojen aikana annettava mahdollisuus itsearviointiin. (Lukiolaki 714/2018, 37 § 1 mom.)

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan. Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti.

Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opintojen aikana että opiskelun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajille sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto.

Kurssin arviointi

Kurssit arvioidaan pääsääntöisesti numeroin (4–10) tai suoritusmerkinnöin (S = suoritettu, K = keskeytetty, P = suorituksia puuttuu).

Lue lisää

Päättöarviointi

Lukion päättöarvosana määräytyy oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssien arvosanojen keskiarvon perusteella.

Lue lisää

Oppilaitoksen itsearviointi

Viherlaakson lukion itsearvioinnin tarkoituksena on tukea asetettujen tavoitteiden toteutumista, edistää säädösten ja määräysten toteuttamista, parantaa koulumme koulupalvelujen laatua, edistää koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista, tukea koulutuksen jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä sekä parantaa kasvamisen ja oppimisen edellytyksiä. Lisäksi arvioinnilla pyritään kehittämään koulun, opettajien, vanhempien, oppilaiden ja koko työyhteisön yhteistyötä, toimintakykyä ja johtajuutta.

Arviointiin osallistuvat opettajat, opiskelijat, vanhemmat sekä johtokunta. Tietoa oppilaitoksen toiminnasta kerätään joka vuosi. Anna palautetta rehellisesti ja rakentavasti, jos sinulta sitä kysytään. Voit aina keskustella myös henkilökohtaisesti opettajiesi, ryhmänohjaajasi, opinto-ohjaajasi tai rehtorin kanssa. Wilman palautelomakkeen kautta voit myös kertoa terveisesi.