Arvot ja toimintakulttuuri

Viherlaakson lukion toimintaa ohjaavat Espoon kaupunginvaltuuston määrittelemät arvot, jotka ovat:

  • asukas- ja asiakaslähtöisyys

  • suvaitsevaisuus ja tasa-arvo

  • luovuus ja innovatiivisuus

  • kumppanuus ja yhteisöllisyys

  • tuloksellisuus ja vaikuttavuus

  • kestävä kehitys

Monikulttuuristuvassa ja globalisoituvassa Espoossa suvaitsevaisuus on luonnollinen tapa suhtautua niin toisiin ihmisiin kuin erilaisiin toimintatapoihin. Espoon arvojen mukaan jokaisella espoolaisella nuorella on mahdollisuus tasaveroiseen lukio-opiskeluun kotikaupungissaan. Opiskelijoiden näkemykset otetaan huomioon lukion toimintaa kehitettäessä.

Luovuus ja innovatiivisuus ovat osa espoolaista imagoa. Lukioissa luovuus ja innovatiivisuus merkitsevät tutkivan opiskelun korostamista sekä taitoa kehittää ja luoda uutta. Kumppanuus ja yhteisöllisyys Espoon arvoina toteutuvat toisen asteen oppilaitosten, korkea-asteen, kotien ja sidosryhmien välisenä yhteistyönä. Lukioiden toiminta rakentuu kestävän kehityksen periaatteelle.

Lukioiden tuloksellisuutta mitataan oppilaitosten itsearviointijärjestelmien, ylioppilaskirjoitusten tulosten sekä jatko-opintoihin sijoittumisen avulla. Lisäksi vaikuttavuus tulee esiin opiskelijoiden positiivisena asenteena elinikäiseen oppimiseen sekä opiskelutaitojen kehittymisenä.

Viherlaakson lukion arvopohja käytännön työssä

Kestävät arvot ovat kaiken kasvatuksen lähtökohta. Viherlaakson lukiossa pohditaan oppilaitoksen toiminnan merkitystä opiskelijan persoonallisuuden kasvulle ja toimintaa arvioidaan ja kehitetään sen pohjalta. Tavoitteena on, että opiskelija kokee opiskelunsa hyödylliseksi sekä koulutustavoitteidensa että elämänhallintansa kannalta ja arvostaa oppimistuloksiaan. Opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutus ja opettajan suhtautuminen opiskelijaan vaikuttavat merkittävästi opiskelijan psyykkiseen kasvuun. Myös opiskelijoiden keskinäiset suhteet ovat tärkeitä hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi, ja siksi lukion toiminnan tulee edistää opiskelijoiden yhteistyötä ja sosiaalisia suhteita.

 

Terve itsetunto

Opiskelija luottaa omiin kykyihinsä ja arvostaa itseään. Opetuksen ja ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään omat vahvat alueensa sekä mahdollisesti uusia kiinnostuksenkohteita ja henkisiä voimavaroja. Opiskelija on tietoinen omasta kulttuuritaustastaan. Hän sietää erilaisuutta ja kunnioittaa toisten vakaumusta ja yksilöllisyyttä.

Työn ilo ja vastuullisuus

Opiskelija ymmärtää työn merkityksen ja arvostaa sitä. Hän osaa suunnitella opintonsa ja oppii tekemään itsensä ja yhteisön kannalta mielekkäitä ratkaisuja. Hän on aktiivinen ja terveen kriittinen. Opiskelija tiedostaa asemansa yhteisön jäsenenä ja vastaa itse tekemisistään. Hän tietää tekojensa seuraukset ja pystyy vaalimaan työympäristöään sekä kunnioittamaan luontoa, mm. huolehtimaan ympäristön siisteydestä. Opiskelu auttaa opiskelijaa vastaamaan oman elämänsä haasteisiin.

Vuorovaikutus

Viherlaakson lukiossa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan vuorovaikutustaitoihin, erityisesti kielitaitoon ja ilmaisun keinoihin sekä median käyttöön. Kielitaitoisena ja monia ilmaisun keinoja hallitsevana opiskelija on yhteistyökykyinen ja valmis aktiiviseen vuorovaikutukseen toisten kanssa. Opiskelijan persoonallisuuden kasvua ja oppimista tukeva ilmapiiri perustuu avoimeen ja välittömään vuorovaikutukseen.

Rohkeus ja rehellisyys

Viherlaakson lukion opetuksessa pyritään lisäämään elämänmyönteisiä asenteita. Avoimen keskustelun ja ongelmien käsittelyn avulla työyhteisön jäsenet löytävät uusia merkityksiä arkipäivästään ja uskaltavat vaikuttaa tulevaisuuteensa. Arkityön haasteiden rehellinen kohtaaminen lujittaa työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja auttaa jatkuvan kehittymisen, kasvun ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Luovuus

Viherlaakson lukiossa arvostetaan luovuutta. Perinteisen luovuuden määritelmän mukaan luovuus tuo aina esiin jotakin uutta: uuden ongelman, uuden tavan ratkoa ongelmia, uuden näkökulman tai tuotteen. Luovuus on harvoin täysin uutta ja omaperäistä; yleensä luovassa ratkaisussa yhdistellään aikaisempaa tietoa uudella tavalla. Vaikka luovuuden keskeinen piirre on irtautuminen kaavoista ja tavanomaisuudesta, on luovuus myös sinnikästä tiedonkäsittelyä. Jos luovuutena pidetään ainoastaan yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkittäviä tuotteita, vain harva ihminen on luova.