Uskonto

Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuksessa uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää.

Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja katsomuksista sekä auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Opiskelijoita ohjataan tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia analyyttisesti eri näkökulmista. Uskonnonopetus antaa valmiuksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arvioimiseen sekä uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Oppiaine tukee opiskelijan kasvua demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi. Uskonnonopetus ottaa erilaiset näkemykset huomioon ja kunnioittaa yksilöllisiä vakaumuksia.

Oppiaineessa hyödynnetään teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen tutkimusta. Lisäksi opetuksessa käytetään eri uskontojen omia lähteitä ja median välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia työtapoja.

Uskonto lukion oppiaineena jakaantuu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin ja koulukohtaisiin soveltaviin kursseihin. Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanoin, soveltavat suoritusmerkinnällä. Kursseihin liittyy eri tyyppisiä harjoituksia, tehtäviä, analyyseja tai vierailuja, joista sovitaan yhdessä kurssien alussa. Erityisesti syventäville ja soveltaville kursseille ovat tervetulleita myös muiden katsomusaineiden opiskelijat.

UE01
Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
Pakollinen kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta ja sisäistä monimuotoisuutta ja osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta. Kurssin aikana tutustutaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiin juuriin, niiden keskeisiin piirteisiin, kulttuuriperintöön ja vaikutukseen yhteiskunnassa. Kurssilla saa välineitä keskusteluun juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Samalla kehitetään valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

UE02
Maailmanlaajuinen kristinusko
Pakollinen kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan kristinuskon keskeisiin suuntauksiin ja niiden syntytaustaan ja vertaillaan niiden keskeisiä piirteitä. Samalla perehdytään kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa ja saadaan välineitä kristinuskoon liittyvän keskustelun analysointiin ja arviointiin.

UE03
Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssin aikana tutustutaan Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemiseen ja vaikutuksiin länsimaissa. Myös luonnonuskontojen levinneisyyteen ja keskeisiin piirteisiin tutustutaan kurssin aikana. Samalla perehdytään uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin. Kurssin myötä kehitetään valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

UE04
Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa. Kurssin aikana perehdytään uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla. Tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla. Siksi kurssin aikana analysoidaan uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua. Tämä antaa välineitä toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä ja kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

UE05
Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta. Kurssin aikana hahmotetaan uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen. Samalla perehdytään siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja. Kurssin aikana tutustutaan uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja ja myös muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

UE06
Uskonnot ja media
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa. Kurssilla analysoidaan ja arvioidaan uskonnon ja median välisiä suhteita ja saadaan välineitä arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä. Opiskelija osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin kurssin aikana.

UE07
Uskonnon kertauskurssi
Soveltava kurssi
Kurssilla kerrataan 1.-6. kurssien sisällöt, tutustutaan yo-kysymyksiin ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Erityisen hyödyllinen ja tarpeellinen UE-kirjoittaville.