Tietopankki

Huoltajille

Vanhempianiltojen diat:

Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta 15.8.2018

 

 

 


Lukio on turvallinen työskentely-ympäristö kaikille jäsenilleen. Ihmisten välinen rehellinen ja avoin vuorovaikutus lisää opiskelussa tarvittavia voimavaroja. Opettajat ja opiskelijat suunnittelevat ja kehittävät yhteistyössä opetusta. Tämä lisää opiskelumotivaatiota ja keskinäistä vuorovaikutus on luontevaa.Viherlaakson lukio vaalii perinteitään, mutta pyrkii myös kehittymään kaikilla opetuksen alueilla: tarvittaessa kokeillaan uusia pedagogisia menetelmiä, opetusjärjestelyjä ja muita toimintakäytäntöjä.Opiskelijan persoonallisuuden kehitystä edistävät laadukas opetus kaikissa aineissa, taideopinnot ja opiskelijoiden järjestämät tilaisuudet ja juhlat sekä oppiainerajat ylittävät projektit.

Taidelinjan toiminta-ajatus

”Ruumis on ajatuksen näkyvä osa” (Richard Bach, Lokki Joonatan)

Taidelinjalla musiikin, teatterin ja kuvataiteen merkitys pedagogiikassaan korostuu. Kaikissa oppiaineissa esteettinen maailmankuva ja asioiden tarkastelukulma muodostavat luontevan lähtökohdan opetukselle.

Taiteessa sanoman lähtökohta, idea, ajatus, saatetaan aistein havaittavaksi esteettiseksi kokonaisuudeksi. Taide on kauneuden kokemista ja löytämistä; kaaokseen syntyy järjestys. Harmonia ja järjestys synnyttävät merkityksellisiä muotoja ja rakenteita. Taide on työkalu jäsentää maailmaa. Se luo ilmaisuun muodon ja pyrkii näin täyttämään eri taidelajien opetuksen keskeisen tehtävän: oppimisen oman eläytymisen ja tekemisen kautta. Taidelajien opetus palvelee maailmankuvan rakentamista ja elämänhallintaa: kaaoksesta syntyy järjestys – ajatus saa näkyvän muodon. Opiskelija kokee olevansa oman elämänsä subjekti, tekijä ja kokija, ei pelkkä objekti, kohde.

Kaikki ilmaisu, olipa se päämäärältään taiteellinen tai tiedottava, on sidoksissa kieleen ja kulttuuriin. Rreaaliaikaisen tiedonvälityksen maailmassa ihmisen kyky lukea kulttuurisia koodeja ja taito käyttää niitä myös omassa ilmaisussaan on taideopetuksen keskeisiä tavoitteita. Antiikista tähän päivään jatkunut eurooppalaisen taiteen traditio on luonut ns. ”länsimaisen taiteen suuren koodin”, jonka merkkien tunteminen auttaa ymmärtämään ei pelkästään omia ja länsimaisia kulttuurisia koodeja vaan lisää myös muiden kulttuurien ymmärtämistä. Samalla suvaitsevaisuus muiden kulttuurien edustajia kohtaan lisääntyy ja hyvinkin erilaiset viestintätavat tulevat tutuiksi. Erilaisten kulttuuristen ilmaisutapojen takaa löytyy myös kaikille ihmisille yhteisiä koodeja, viestinnällisiä perusmuotoja.