Terveystieto

Terveystiedon kurssit 

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat valitsevat TE01-kurssin. Kurssi on pakollinen. Toisen vuoden opiskelijat valitsevat ensimmäisestä tai neljännestä jaksosta TE02-kurssin. Kurssi on syventävä kurssi ja näin ollen vapaavalintainen. Toisen vuoden opiskelijat valitsevat viidennestä jaksosta TE03-kurssin. Kurssi on syventävä kurssi ja näin ollen vapaavalintainen. Toisen ja kolmannen kurssin lukujärjestysteknisessä sijoittelussa on huomioitu syksyn ylioppilaskirjoitusten lähestyminen. Kolmannen vuoden opiskelijat valitsevat TE04- eli terveystiedon kertauskurssin kolmannen opiskeluvuoden ensimmäisestä jaksosta. Toinen, kolmas ja neljäs terveystiedon kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti terveystiedon ylioppilaskirjoituksiin osallistuville opiskelijoille, mutta esimerkiksi TE02-kurssi soveltuu hyvin kaikille lukiolaisille kiinnostavien ympäristöterveys, seksuaalisuus ja mielenterveys -sisältöjensä vuoksi. Terveystieto ohjataan kirjoitettavaksi lähtökohtaisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä, koska syksyn ensimmäisessä jaksossa sijaitseva terveystiedon kertauskurssi on rakennettu tukemaan syksyn terveystiedon ainereaaliin valmistautumista.  

TE01  

Kurssi on tarkoitettu valittavaksi ensimmäisenä lukiovuotena. Opiskelija oivaltaa, minkälaisten teorioiden ja mallien kautta pystyy ymmärtämään moniulotteisesti yksilön terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia psyykkisiä, biologisia, sosiokulttuurisia tekijöitä. Perinteiset terveyssisällöt; uni, ravinto, liikunta, päihteet, seksuaalisuus, taudit ovat keskeinen kurssin asiasisältö. Ajankohtaisten terveysilmiöiden ihmettelyssä huomioidaan yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaali näkökulma. Opiskelija ymmärtää terveysosaamisen syvällisesti arvojen, asenteiden, tietojen, taitojen, itsetuntemuksen, kriittisen ajattelun ja eettisen pohdinnan muodostamaksi kokonaisuudeksi. Opiskelija oivaltaa yksilön vastuun ja valintojen kuten elintapojen merkityksen merkittävänä terveyteen vaikuttavana tekijänä unohtamatta kuitenkaan sattuman ja yhteiskunnan osuutta asiaan. Kurssin sisällöt herättelevät opiskelijaa ottamaan vastuuta omista valinnoista ja teoista, toisista ihmisistä sekä ympäristöstä kuten luonnonympäristöstä, rakennetusta ympäristöstä ja toimivasta ja tasa-arvoisesta yhteiskunnasta. 

 

TE02 

Kurssi on tarkoitettu valittavaksi toisena lukiovuotena. Opiskelija arvioi perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden kuten psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen. Opiskelija oivaltaa kestävän kehityksen tarkoittavan ekologisen kestävyyden lisäksi myös kulttuurista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Opiskelija tietää elämänkaaren mukanaan tuomia kognitiivisia, psykososiaalisia ja fyysisiä kehitystehtäviä sekä ymmärtää jokaisessa yksilöllisessä ja epätavallisessa elämänkulussa olevan jotain tavallista. Opiskelija osaa analysoida turvallisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä tekijöitä. Opiskelija kunnioittaa erilaisuutta ja ymmärtää, mitä tarkoittaa henkilökohtaisten rajojen kunnioitus erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, yhteisöissä ja ympäristöissä. Opiskelija osaa pohtia lisääntymisterveyteen vaikuttavia tekijöitä ja sen myönteisiä ja kielteisiä seurauksia yksilön, yhteisöjen, yhteiskunnan ja globaalin näkökulman kautta. 

TE03 

Kurssi on tarkoitettu valittavaksi toisena lukiovuotena. Opiskelija osaa poimia tutkimuksesta tutkimusongelman, tutkimustyypin, tutkimuksen aikaulottuvuuden, tutkimusotteen, tiedonhankintamenetelmän ja päätulokset. Lisäksi opiskelija harjaantuu tutkimusten kriittisessä tarkastelussa apunaan reliabiliteetin, validiteetin, objektiivisuuden, yleistettävyyden sekä viestittävyyden näkökulmat. Opiskelija hahmottaa sairauden ja terveyden sekä terveyden- ja sosiaalihuollon kehityskaaren tuhansien vuosien ajalta mutta keskittyy pohtimaan myös Suomen satavuotisen historian merkittävimpiä terveyden- ja sosiaalihuollon kehittymisen vaiheita ja kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä. Opiskelija ymmärtää, miksi terveys ei jakaudu tasan Suomessa eikä kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä. Opiskelija pohtii keinoja, joiden avulla eri väestöryhmien välistä eriarvoistumiskehitystä pystyttäisiin hillitsemään. Opiskelija ymmärtää väestörakenteen aiheuttamat haasteet suomalaiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä osaa arvioida nykyisen järjestelmän vahvuuksia ja kehitettäviä osa-alueita. 

 

TE04 

Kurssi on tarkoitettu valittavaksi kolmannen lukiovuoden ensimmäisessä jaksossa, jonka jälkeen opiskelija osallistuu syksyn terveystiedon ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelija valmistautuu terveystiedon kertauskurssin tunneille lukemalla ja kertaamalla kurssin alussa yhdessä sovittuja aihealueita. Näin lukeminen jaksottuu kuuden viikon ajalle erilaisten teemojen ja niihin liittyvien tehtävien ja esseeharjoitusten ohjaamana. Opiskelija kertaa terveyskäyttäytymistä selittäviä terveysmalleja ja -teorioita aiempien vuosien ylioppilaskirjoituskysymysten ja esseeharjoitusten avulla. Opiskelija saa ja antaa palautetta esseevastausten rakenteesta. Opiskelija osaa käyttää terveystieteessä vaadittavia Libre Officen sovelluksia kuten käsitekartta-, taulukko ja kaavioiden piirrosohjelmia. Opiskelija hahmottaa, minkälaisista näkökulmista ylioppilaskirjoituskysymyksiä laaditaan ja valmistautuu kurssin ajan ylioppilaskirjoituksiin kokonaisuuksien hahmottamisen kautta. Kurssin aikana kertautuvia näkökulmia ovat esimerkiksi yhteiskunnalliset terveyskysymykset kuten väestön eriarvoistuminen ja terveydenhuoltojärjestelmä, terveysteknologia, perinteiset terveyssisällöt (uni, ravinto, liikunta, ravinto, mielenterveys, väkivalta, turvallisuus, työhyvinvointi, sairaudet ja niiden ehkäisy), ympäristöterveys ja kestävä kehitys, tautien ja sairauksien sekä terveydenhuollon historia, tutkimuskysymykset, eettiset kysymykset sekä terveyden edistämisen toimintatapoihin liittyvät kysymykset.