Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia.

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.

Psykologian opetus on luonteeltaan tutkimusperustaista. Tässä tarkoituksessa opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedonmuodostuksen menetelmiä painottaen ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä aihesisältöjä. Opetuksessa tämä tutkimusperustaisuus ja aihesisällöt kytketään ihmisen jokapäiväisen toiminnan ja arjen ymmärtämiseen eli tuodaan tutkimustieto lähelle opiskelijaa.

Psykologian pakollinen ensimmäinen kurssi suoritetaan ennen muita kursseja. PS5 -kurssia suositellaan viimeiselle lukiovuodelle ja PS6 kurssi olisi hyvä suorittaa lähellä yo-tutkintoa, jos opiskelija valitsee psykologian yo-tutkinnossa.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä tiedolliseen osaamiseen että kykyyn soveltaa psykologista tietoa arkipäivän tilanteisiin ja elämään. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamistaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelija osoittaa monipuolisilla tavoilla, että hän on ymmärtänyt keskeiset sisällöt ja pystyy arvioimaan ja soveltamaan oppimaansa tietoa.

PS01
Psyykkinen toiminta ja oppiminen
Pakollinen kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä. Kurssilla tutustutaan psykologian keskeisiin aihepiireihin (tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot), sekä havainnoidaan ja pohditaan ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointia näitä kuvaavien käsitteiden avulla. Kurssin aikana perehdytään oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja pohditaan omaa opiskelua sen pohjalta. Opiskelijan oppii esittämään esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita. Samalla ymmärretään psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistetaan tieteellisen ajattelun peruspiirteitä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

PS02
Kehittyvä ihminen
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita. Kurssin aikana eritellään ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta ja perehdytään kehityksen osa-alueisiin ja opitaan erittelemään niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osataan selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana. Kurssilla perehdytään erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon. Kurssilla tutustutaan hermoston toiminnan periaatteisiin sekä ymmärretään niiden yhteys yksilön psyykkiseen kehitykseen. Samalla opitaan arvioimaan kehityspsykologista tietoa ja soveltamaan sitä itsen ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

PS03
Tietoa käsittelevä ihminen
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen. Kurssin aikana perehdytään kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot. Samalla tutustutaan kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja harjoitellaan sen arvioimista. Kurssin myötä opiskelija ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

PS04
Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti. Samalla opitaan kuvaamaan sitä, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohditaan niiden kulttuurisidonnaisuutta ja mikä merkitys tunteilla on vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Kurssin aikana tutustutaan psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoihin. Opiskelija tarkastelee omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja. Samalla tutustutaan mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä ja opitaan tunnistamaan yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärretään mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden Kurssin aikana syvennytään vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

PS05
Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden ja tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit. Kurssin aikana tutustutaan yksilöllisten erojen biologiseen perustaan ja tutustutaan persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen. Samalla syvennetään ymmärrystä psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta. Yksilön toimintaa tarkastellaan persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena ja sovelletaan persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.

PS6
Psykologian kertauskurssi
Soveltava kurssi
Psykologian kertauskurssi valmentaa lähinnä psykologian ainereaaliin. Kurssin aikana harjoitellaan esseevastaustekniikkaa, tutustutaan erilaisiin tehtävätyyppeihin ja kerrataan kaikkien aiempien kurssien keskeiset sisällöt. Kertauskurssin aikana pyritään yhdistämään kaikkien kurssien tietoa ja tarkastelemaan ilmiöitä useista näkökulmista. Kurssilla tutustutaan eritasoisiin vastauksiin ja harjoitellaan vastausten laadintaa yksin ja ryhmissä. Kurssi on tarkoitettu kolmannen vuoden opiskelijoille.