Opintososiaaliset etuudet

Opetus ja kouluruokailu

Opetus ja kouluruokailu ovat opiskelijoille maksuttomia. Oppikirjat ja muun opetusmateriaalin opiskelijat hankkivat itse.

Opiskelijalippu

Lukio-opiskelijat saavat opiskelija-alennuksen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen seuraavin ehdoin:

• Opiskelija on täyttänyt 17 vuotta ja asuu vakituisesti pääkaupunkiseudulla.
• Opiskelu on päätoimista (vähintään 25 tuntia viikossa) ja johtaa normaalisti jatkuessaan ylioppilastutkintoon.

Opiskelija-alennus on voimassa syyslukukauden alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun, ja syksyllä opintonsa päättävillä se on voimassa saman vuoden joulukuun loppuun. Alennusoikeus on päivitettävä matkakorttiin vuosittain matkakortin palvelupisteessä.

Opiskelija-alennuksen saadakseen opiskelijan on esitettävä opiskelijoiden Alennuslippuhakemus-lomake lukion leimalla ja allekirjoituksella varustettuna. Tämä koskee myös alennusoikeutensa päivittäviä. Lomakkeita saa lukion kansliasta. (Lisätietoa saa myös Helsingin seudun liikenteen sivuilta.)

Koulumatkatuki

Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja opiskelijat, joiden yhdensuuntainen koulumatka asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km ja joiden päivittäisten koulumatkojen kustannukset ovat yli 54 € / kk. Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.–31.7.). Hakemus- ja ostotodistuslomakkeita saa lukion kansliasta.

Opintotuki

Lukiolainen on oikeutettu opintotukeen täytettyään 17 vuotta. Opintotuen nostaminen edellyttää, että opiskelu on päätoimista. Kelan mukaan ”lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Lisäksi edellytetään, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin taikka vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Kurssiin osallistumisella tarkoitetaan opetuksessa mukanaoloa. Tukioikeus päättyy viimeistään ylioppilastutkinnon suorittamiseen.” (Lue lisää Kelan sivuilta.)

Lisätietoa voi kysyä lukion kansliasta ja opinto-ohjaajalta.