Opintososiaaliset etuudet

Opetus ja kouluruokailu
Opetus ja kouluruokailu ovat opiskelijoille maksuttomia. Oppikirjat ja muun opetusmateriaalin opiskelijat hankkivat itse.

Opiskelijalippu
Lukio-opiskelijat saavat opiskelija-alennuksen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen seuraavin ehdoin:
• Opiskelija on täyttänyt 17 vuotta ja asuu vakituisesti pääkaupunkiseudulla.
• Opiskelu on päätoimista (vähintään 25 tuntia viikossa) ja johtaa normaalisti jatkuessaan ylioppilastutkintoon.

Opiskelija-alennus on voimassa syyslukukauden alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun; syksyllä opintonsa päättävillä saman vuoden joulukuun loppuun. Alennusoikeus on päivitettävä matkakorttiin vuosittain matkakortin palvelupisteessä.

Opiskelija-alennuksen saadakseen opiskelijan on esitettävä opiskelijoiden alennuslippuhakemus -lomake lukion leimalla ja allekirjoituksella varustettuna. Tämä koskee myös alennusoikeu-tensa päivittäjiä. Lomakkeita saa lukion kansliasta. (Lisätietoa myös Helsinginseudun liikenteen sivuilta)

Koulumatkatuki
Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja opiskelijat, joiden yhdensuuntainen koulumatka asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km ja päivittäisten koulumatkojen kustannukset ovat yli 54 €/ kk. Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.-31.7.). Hakemus- ja ostotodistuslomakkeita saa lukion kansliasta.

Opintotuki
Opintotukea lukiolainen saa täytettyään 17 vuotta. Opintotuen nostaminen edellyttää, että opiskelu on päätoimista. Kelan mukaan lukio-opinnot ”katsotaan päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Lisäksi edellytetään, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin taikka vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Kurssiin osallistumisella tarkoitetaan opetuksessa mukanaoloa. Tukioikeus päättyy viimeistään ylioppilastutkinnon suorittamiseen.” (Lisätietoa myös Kelan sivuilta)

Lisätietoja saa lukion kansliasta ja opinto-ohjaajalta.