Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksessa on kaksi pakollista kurssia sekä yksi soveltava tutor-koulutuskurssi.
Kurssit jakaantuvat kolmelle vuodelle seuraavasti:

1 vsk: 1/2 kurssi (1. jakso)
2 vsk: 1 kurssi (4. jakso)
3. vsk: 1/2 kurssi (2. jakso)

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaiset kurssit

OP01
Minä opiskelijana
Pakollinen kurssi
Kurssilla opiskelija tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Hän harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen.

OP02
Jatko-opinnot ja työelämä
Pakollinen kurssi
Kurssilla opiskelija kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan. Hän perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle. Hän tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan ja lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.

OP03
Tutor-kurssi
Soveltava kurssi
Kurssilla opiskelija osallistuu aktiivisesti tutortoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja hän saa valmiuksia uusien opiskelijoiden ohjaamiseen ja opastamiseen. Hän harjaantuu tiiminvetämisessä ja uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisessä sekä oppii monipuolisia yhteistyötaitoja. Opiskelija oppii toimimaan yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan kanssa sekä harjaantuu esittelytilaisuuksien pitämisessä ja esiintymistaidoissa. Hän kehittää oman oppilaitoksensa oppimisilmapiiriä ja yleistä viihtyvyyttä.