Opinto-ohjaus

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaaja toimii ryhmänsä lähiohjaajana ja opiskelun motivoijana. Ryhmänohjaajan puoleen opiskelija voi kääntyä kaikissa kouluarjen kysymyksissä.

Ryhmänohjaaja perehdyttää uudet opiskelijat yhdessä tutoreiden kanssa opiskelua varten. Ryhmänohjaajan tehtävä on seurata säännöllisesti opiskelijoiden etenemistä ja kurssikertymää sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista jaksoittain.

Ryhmänohjaaja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan ja huoltajiin, jos kurssikertymässä tai poissaoloissa on puutteita. Jos opiskelijalle on tullut jakson aikana P/K/4-merkintöjä on ne syytä käydä läpi opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti jaksoittain. Ryhmänohjaaja ohjaa opiskelijan tarvittaessa opinto-ohjaajalle tai opiskelijahuollon henkilöiden palveluihin.

Ryhmänohjaustuokioita pidetään noin viisi kertaa vuodessa. Niiden lisäksi opiskelija tapaa ryhmänohjaajaa henkilökohtaisessa ryhmänohjaushaastattelussa, johon RO kutsuu opiskelijan lukuvuoden aikana.

Opinto-ohjaus

OP1 ja OP2 kurssien jakautuminen lukioajalle:

1v 0,5 kurssia
2v 1 kurssi
3v 0,5 kurssia

Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä lukio-opintoihin ja opiskeluun, kuten opintojen suunnitteluun, kurssivalintoihin ja lukujärjestyksen tekoon liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajat antavat ohjausta jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Ohjauksen tavoitteena on tukea sinua vahvuuksiesi tunnistamisessa, kiinnostustesi kartoittamisessa, urasuunnittelussa ja tulevaisuuden haaveiden kartoittamisessa. Tärkeä tavoite on myös omien opiskelutaitojen löytäminen ja kehittäminen.

Ensimmäisenä lukiovuonna opinto-ohjaus painottuu lukiossa opiskeluun perehdyttämiseen, oman opintosuunnitelman ja ainevalintojen tekemiseen sekä alustavan ylioppilaskirjoitussuunnitelman laatimiseen. Uusille opiskelijoille laaditaan valmis lukujärjestys ensimmäisen lukiovuoden ensimmäiselle jaksolle. Lukuvuoden muiden jaksojen lukujärjestykset laaditaan opinto-ohjauksen oppitunneilla 1. jakson aikana.

Toisena vuonna ohjauksessa keskeisiä teemoja ovat ylioppilaskirjoitussuunnitelman päättäminen ja jatko-opintosuunnitelman työstäminen.

Abivuonna opinto-ohjaus keskittyy lukio-opintojen loppuunsaattamiseen sekä jatko-opintoihin hakemiseen.