Musiikki

Musiikki 

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen.  

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä. 

Taideaineena musiikki luo koulun kulttuuritoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa lukion juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.  

 

Opetuksen tavoitteet  

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ja hallitsee seuraavia kokonaisuuksia:
 

 • Musiikin merkitys ja hyvinvointi
  – tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttämään musiikkia hyvinvointinsa edistämiseen
  – oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista  
 • Musiikillinen osaaminen
  – oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen ja säveltäen
  – kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan
  – syventää musiikin eri tyyleihin, lajeihin ja historiaan liittyvää osaamistaan 
 • Kulttuurinen osaaminen ja monilukutaito
  – tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta sekä toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä
  – oppii tiedostamaan äänen ja musiikin vaikutuksia arjen toimintaympäristöissä
  – oppii tulkitsemaan äänen ja musiikin käyttöä mediassa 
 • Oppimaan oppiminen
  – osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa
  – osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita sekä ohjata ja arvioida työskentelyään niiden suuntaisesti.  

 

Arviointi 

Musiikin opetuksessa arviointi tukee myönteisesti jokaisen opiskelijan musiikillisen osaamisen kehittymistä ja musiikkisuhteen syventymistä. Oppimisprosessin aikana opiskelijat saavat ja antavat monipuolista palautetta, mikä ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja edistämään omaa oppimistaan.  

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan. 

 

Pakolliset kurssit 

MU01 Musiikki ja minä 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella.  

Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalveluiden käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Soitto- ja lauluharjoitusten kautta oppilas kehittää valmiuksiaan toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. 

 

MU02 Moniääninen Suomi 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään.  

Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja sekä niiden osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti soittoa, laulua ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun ja kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Sisältöinä eri musiikkilajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

MU03 Ovet auki musiikille 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta.  

Kurssilla tutustutaan eri musiikkikulttuurien erilaisiin käytänteisiin. Opitaan havainnoimaan ja ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omia musisointi- ja tiedonhankintataitojaan. 

 

MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa.  

Opiskelija perehtyy musiikin rooliin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa ja itse tuotettua materiaalia. Tutustutaan musiikin henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja musiikin terapeuttiseen vaikutukseen. 

 

Soveltavat kurssit 

MU05 Bändikurssi 

Bändikurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija yhtyeessä soittamiseen. 

Tutustutaan laulaen, soittaen ja kuunnellen pop- rock- ja jazzmusiikin tyyleihin ja aikakausiin sekä keskeisiin soittimiin. Kurssin ohjelmistosta sovitaan yhdessä opettajan ja opiskelijoiden kesken. Jokainen opiskelija perehtyy lähemmin yhteen instrumenttiin (laulu tai soitin). Kurssin aikana ryhmä valmistautuu esiintymään lukion erilaisissa tilaisuuksissa kuten esimerkiksi joulu- ja kevätjuhlassa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

MU06 Kitaransoiton kurssi 

Opetellaan laulujen säestämisen alkeet. 

Harjoitellaan sointumerkeistä ja tabulatuureista soittamista. Tutustutaan kitaran rakenteeseen ja kitaratyyppeihin. Musisoidessa käytettävä ohjelmisto koostuu erityylisistä kappaleista. Aikaisempaa soittotaitoa tai nuottien tuntemusta ei edellytetä. Kurssilla pääsee tutustumaan myös ukuleleen ja guitaleleen.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

MU07 Musiikkiteknologian kurssi 

Tällä kurssilla opetellaan tekemään omaa musiikkia; rytmejä, melodioita, harmonioita, taustoja – siis omia biisejä. Kurssi on tarkoitettu kaikille omaehtoisen musiikin tekemisestä kiinnostuneille ilman aiempia musiikillisia tietoja tai taitoja. Enimmäkseen työskennellään koulun mac-tietokoneilla, mutta myös oma kannettava tietokone, tabletti / iPad voivat olla käytössä. Musiikkia luodaan valitsemalla sekvensseri-ohjelmaan valmiita rytmi-, melodia- ja instrumenttilooppeja tai soittamalla itse koskettimistolla valitut soundit. Mahdollisuuksia on monia. Kurssilla käytettäviä ohjelmia ovat esimerkiksi Garageband, Ableton, JamStudio, SongMaker, Launchpad, FL-studio ja Audiotool. Kurssilla voidaan toteuttaa monimediainen yksilö- tai ryhmätyöprojekti, jossa käytetään eri medioita, esim. kuvamateriaalia (still-/videokuva), äänimaailmoja (musiikkia, efektejä) ja tekstiä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

MU08 Kuoro 

Kuorossa kehitetään omaa äänenkäyttöä ja laulamisen varmuutta. Kuoro kokoontuu harjoittelemaan viikoittain erikseen sovittavana aikana. Harjoituksissa valmistellaan yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa esitettäväksi koulun erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

PRO1 Musiikin projekti 1. vuonna 

Opiskelija osallistuu vuosittaisen monitaiteellisen produktion toteutukseen musiikin osalta. Hän voi hyödyntää ja kehittää omia musiikillisia valmiuksiaan ja vahvuuksiaan sanoittajana, säveltäjänä, sovittajana, soittajana ja laulajana. Opiskelija suunnittelee musiikillista toteutusta yhdessä ryhmän kanssa sekä osallistuu harjoituksiin ja esityksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

PRO2 Musiikin projekti 2. vuonna 

(ks. PRO1) 

 

PRO3 Musiikin projekti 3. vuonna 

(ks. PRO1) 

 

LD06 Musiikin lukiodiplomi 

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Koulun ulkopuolinen musiikin harrastustoiminta voi näkyä ja kuulua musiikin lukiodiplomin näytetöissä. Lukiodiplomi voi olla näytesalkku joko lukioaikaisesta musiikkiprojektista tai lukioaikaisesta musiikkitoiminnasta. Diplomin suorittaminen edellyttää vähintään neljän muun musiikinkurssin suorittamista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, mutta itse diplomityö arvioidaan asteikolla 1-5.