Kuvataide

Kuvataide 

Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle taideoppimiselle. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistetaan oppimalla vastaanottamaan, ymmärtämään ja uudistamaan traditioita. Opiskelijat tarkastelevat taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opetus luo edellytyksiä kriittisen ajattelun kehittämiselle, elinympäristöön vaikuttamiselle ja kestävän elämäntavan edistämiselle. 

Kuvataideopetuksessa havainnoidaan, tuotetaan, tulkitaan ja arvotetaan kuvia visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja hyödyntämällä. Opetuksessa syvennetään opiskelijan monilukutaitoa. Opiskelijat tutkivat kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä.  Opetuksessa perehdytään erilaisiin taidekäsityksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit ja taiteen maailmat, joita tutkitaan rakentamalla yhteyksiä niiden välille. Sisältöjä valitaan opiskelijoille merkityksellisistä ja vieraista kuvakulttuureista. Opiskelijat osallistuvat sisältöjen ja ilmaisun keinojen valintaan. Opetuksessa perehdytään ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin, toimintatapoihin ja osallistumisen muotoihin.  

Opetuksessa luodaan edellytyksiä työtapojen ja opiskeluympäristöjen monipuoliselle käytölle. Opiskelijoita kannustetaan välineiden, materiaalien ja ilmaisun keinojen kokeilemiseen sekä niiden luovaan soveltamiseen. Uudet teknologiat ja mediaympäristöt ovat sekä tutkittavia ilmiöitä että kuvallisen tuottamisen välineitä. Opiskelijoiden kulttuurista osaamista syvennetään yhdessä museoiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kuvataideopetus tarjoaa mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä luo valmiuksia opiskelijan lukion jälkeisille opinnoille. 

 

Opetuksen tavoitteet 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

 • ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa  
 • rakentaa kulttuuri-identiteettiään erilaisia kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla 
 • syventää monilukutaitoaan ja kulttuurista osaamistaan kuvanlukutaitoa, medialukutaitoa ja ympäristönlukutaitoa kehittämällä 
 • ilmaisee havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 
 • syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja tarkoituksenmukaisesti käyttäen 
 • harjaantuu tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön 
 • ymmärtää työskentelyyn sisältyvien aistinautintojen, tunteiden, kauneuden elämyksien ja luovan ajattelun merkityksen omalle oppimiselle 
 • käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä  
 • soveltaa kuvallisen viestinnän keinoja osallistuessaan ja vaikuttaessaan kuvien avulla 
 • tulkitsee kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja käsitteistöjä käyttäen  
 • tarkastelee taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle eri aikoina ja eri kulttuureissa  
 • tutkii kuvailmaisussaan nykyisyyttä ja tulevaisuutta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista.  

 

Arviointi 

Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu visuaaliseen havaitsemiseen ja ajatteluun, kuvalliseen tuottamiseen, visuaalisen kulttuurin tulkintaan sekä esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä. 

Kuvataiteen kurssien arviointi perustuu työskentelyprosessin sekä töiden arviointiin. Kuvataiteen kurssin viimeinen oppitunti on koeviikolla, mihin mennessä kaikki työt on oltava valmiita ja palautettuna arvioitavaksi. Jos opiskelija ei palauta töitään ajoissa tai ei noudata muita kurssin suoritusedellytyksiä, kursia ei voi arvioida ja se keskeytyy. 

 

Suoritusjärjestys ja edeltävät opinnot 

Kuvataiteen kursseja voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. KU01 ja KU02 ovat pakollisia kuvataiteen kursseja. KU03 ja KU04 valtakunnallisia syventäviä kursseja ja KU05-KU20 ovat Viherlaakson lukion koulukohtaisia soveltavia kursseja. Kuvataiteen lukiodiplomin suorittaminen edellyttää neljän lukion hyväksymän kuvataiteen kurssin suorittamista. Mediadiplomi edellyttää neljän lukion hyväksymän mediaa käsittelevän kurssin suorittamista. 

 

Materiaalimaksu 

Kuvataiteen kurssien materiaalimaksu maksetaan kurssin alussa ensimmäisen viikon aikana. Materiaalimaksun turvin kuvataiteen kursseille hankitaan tarvittavat, laadukkaat materiaalit keskitetysti. Kuvataiteen kursseilla voi opiskella vain, jos opiskelija on maksanut materiaalimaksun. 

 

 

MEDIAKURSSIT  KUVATAITEEN KURSSIT 
     
 

KU03 

SYVENTÄVÄ 

Osallisena mediassa  

 

KU06 

SOVELTAVA 

Digitaalinen kuva 

 

 

KU07 

SOVELTAVA 

ELOkuvailmaisu 

 

 

KU08 

SOVELTAVA 

VALOkuvailmaisu 

 

 

KU09 

SOVELTAVA 

Kuvaviestintä  

 

 

KU10 

SOVELTAVA 

VALOELO, jatkokurssi 

 

 

KU01 

PAKOLLINEN 

Kuvat ja kulttuurit  

 

KU02 

PAKOLLINEN 

Muotoillut ja rakennetut ympäristöt  

 

KU04 

SYVENTÄVÄ 

Taiteen monet maailmat 

 

KU05 

SOVELTAVA 

Taide Nyt! 

 

KU11 

SOVELTAVA 

PIMA, piirustus ja maalaus 

 

 

KU12 

SOVELTAVA 

Taidegrafiikka 

 

 

KU/MU/IT
SOVELTAVA 

Projektikurssi 

 

KU13 

SOVELTAVA 

Keramiikka ja muotoilu 

 

KU14 

SOVELTAVA 

Arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu 

 

 

KU15 

SOVELTAVA 

Lavastustaide 

 

KU16 

SOVELTAVA 

Maalaustekniikat 

 

KU17 

SOVELTAVA 

Kuvanveisto ja tilataide 

 

3. VUOSI  3. VUOSI 
 

KU 19 

SOVELTAVA 

Digitaalinen muotoilu 

 

 

KU18 

Sarjakuva ja animaatio
SOVELTAVA 

  LD2 

Kuvataiteen lukiodiplomi 

SOVELTAVA 

 

KU20
SOVELTAVA/Taidelinjalaisille Kuvispassi 

 

 

Pakolliset kurssit 

KU1 Kuvat ja kulttuurit  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja  
 • käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja kuvailmaisussaan ja tekee omakohtaisia ratkaisuja  
 • tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä 
 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä 
 • tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista kuvatulkinnan menetelmiä käyttäen 
 • ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.  

 

Keskeiset sisällöt 

 • omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä
 • erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
 • kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot 
 • taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt  

 

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitojaan syventäen 
 • tarkastelee rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta 
 • käyttää arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 
 • osallistuu ja vaikuttaa erilaisiin ympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 
 • tarkastelee luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä 
 • ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa sekä
  ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä.  

 

Keskeiset sisällöt   

 • ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina 
 • luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 
 • ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot 
 • ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot 
 • luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt 

 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

KU3 Osallisena mediassa 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan syventäen 
 • tarkastelee mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta 
 • käyttää median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 
 • osallistuu ja vaikuttaa mediaympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 
 • tarkastelee mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä 
 • ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja tuottamisessa.  

 

Keskeiset sisällöt 

 • mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 
 • mediaesitysten tulkinnan keinot 
 • median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset 

 

KU4 Taiteen monet maailmat 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen  
 • tarkastelee eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta 
 • soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä  
 • tarkastelee kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle soveltamalla kuvatulkinnan menetelmiä 
 • tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 
 • ymmärtää taiteen merkityksen rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, omissa kuvissa sekä vaikuttamisessa ja osallistumisessa.  

 

Keskeiset sisällöt  

 • taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina 
 • eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide 
 • kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 
 • kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot 
 • taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset 

 

Soveltavat kurssit 

KU5 Taide nyt! 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • seuraa ja arvioi tämän päivän taiteen ilmiöitä laajasti  
 • arvioi poikkitaiteellisia ja –tieteellisiä mahdollisuuksia sekä tutkii taiteen suhdetta käyttökulttuuriin ja yhteisöllisyyteen.  
 • ymmärtää nykytaiteen yhteyden taiteen historiaan. 
 • harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen taiteen tekemiseen peilaten työskentelyään tämän hetken yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tapahtumiin. 
 • kokeilee ja soveltaa nykytaiteen keinoja työskennellessään erilaisten ilmiöiden parissa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 • mitä taide on tänään: nykytaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt ja erilaiset taidekäsitykset
 • nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit sekä taiteen suhde yhteiskunnallisiin tapahtumiin
 • mahdolliset taideprojektit koulussa tai koulun ulkopuolella
 • oman produktion toteuttaminen
 • tutustutaan valittujen nykytaiteilijoiden teoksiin ja työtapoihin ja opetellaan arvioimaan nykytaiteen ilmiöitä
 • mahdollinen vierailu johonkin nykytaiteen näyttelyyn 

 

KU6 Digitaalinen kuva 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 

 • tutkii ja tarkastelee digitaalisen kuvankäsittelyn ilmaisutapoja, tekniikka, estetiikkaa, suunnittelu- sekä toteuttamisprosesseja 
 • ymmärtää digitaaliseen kuvaan liittyviä teknisiä valmiuksia 
 • käyttää digitaaliseen kuvankäsittelyyn tarkoitettuja ohjelmia 
 • soveltaa digitaalisen kuvan ilmaisullisia ja viestinnällisiä ominaisuuksia omassa ilmaisussaan 
 • tarkastelee digitaalisen kuvan taustalla olevaa kehityshistoriaa ja ajattelua  

 

 Keskeiset sisällöt  

 • digitaalisen kuvan taustalla vaikuttavat ilmiöt ja erilaiset käsitykset
 • digitaalisen kuvan rakenne, ominaisuudet ja tekniset mahdollisuudet
 • digitaalisen kuvan ilmaisulliset ja viestinnälliset ominaisuudet ja mahdollisuudet
 • digitaalinen kuva visuaalisessa viestinnässä, taiteessa ja omassa kuvailmaisussa 

 

KU7 ELOkuvailmaisu 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • opiskelee elokuvan tekemisen prosessia: tarinan ideasta käsikirjoitukseen, tehtäväjakoon, kuvaukseen ja editointiin. 
 • harjoittelee videokameran käyttöä ja elokuvailmaisun teknisiä valmiuksia. 
 • harjoittelee soveltamaan kuvallisten muuttujien yhteyttä tarinan kerrontaan sekä kuvatessa että editoidessa. 
 • hahmottaa ja suunnittelee tarinan visuaalista kokonaiskaarta. 
 • opiskelee editoinnin perusteita. 
 • harjoittaa ryhmätyötaitoja elokuvaprojektin toteuttamiseksi. 
 • tulkitsee ja arvioi erilaisia elokuvalajityyppejä. 

 

Keskeiset sisällöt 

 • elokuvailmaisun ilmaisulliset ja rakenteelliset ominaisuudet ja niiden soveltaminen omassa ilmaisussa 
 • teknisten valmiuksien oppiminen 
 • tarinan/draaman ja dramaturgian rakentaminen elokuvan keinoin 
 • monivaiheisen tuotantoprosessin suunnittelu, toteuttaminen, hallinta ja arviointi ryhmätyönä 
 • elokuvan historiaa ja lajityyppejä  
 • elokuva- ja mediataide, taideteokset, ympäristön virikkeet, media-aineisto, museot, näyttelyt jne. ovat ohjatusti tiedon lähteinä sekä oman taiteellisen työskentelyn innoittajina 

 

KU08 VALOkuvailmaisu 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • opiskelee järjestelmäkameran peruskäyttöä. 
 • ymmärtää taide- ja mediavalokuvan ilmaisullisia keinoja – miten valo ja varjo, kontrastit, syvyystasot, liike, terävyysalueet, mittakaava, sommittelu, jne. taipuvat tarkoituksenmukaiseen ilmaisuun.  
 • tutkii kameran teknisten ominaisuuksien vaikutusta valokuvailmaisuun. Miten esim. valotus saadaan säädettyä tavoitteiden mukaiseksi. 
 • tutkii valokuvauksen historiaa ja tutustuu taide- ja mediavalokuvaajiin.  

 

Keskeiset sisällöt 

Oman taiteellinen työskentely sisältää mm:  

 • Solarigrafia 
 • Valokuvakollaasi 
 • Optiikan ja ilmaisun välisten asioiden tutkimista 
 • Studiokuvausta muotokuvan näkökulmasta 
 • Kuvaparit ja –sarjat, sisällöt ja teemat sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa 
 • Teemme kurssin aikana kuvausretken ja mahdollisen vierailun näyttelyyn 

 

KU09 Kuvaviestintä 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii visuaalisten viestien vastaanottamiseen ja tekemiseen liittyviä ilmiöitä, rakenteita ja lainalaisuuksia 
 • tutkii ja soveltaa graafisen suunnittelun perusteita 
 • kykenee tulkitsemaan, arvioimaan ja arvottamaan erilaisia käyttögrafiikan lajityyppejä  
 • soveltaa omaan työskentelyynsä valittujen viestintävälineiden teknisiä ja ilmaisullisia ominaisuuksia sekä erityispiirteitä 
 • havaitsee, analysoi ja ymmärtää erilaisia kuvan rooleja ja tehtäviä visuaalisessa viestinnässä 

 

Keskeiset sisällöt  

 • visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun perusteet  
 • kuvien ja merkkien käyttöön, rooleihin ja vaikutusmahdollisuuksiin perehtyminen erilaisissa visuaalisissa viestintäkanavissa 
 • erilaisten käyttögraafisten medioiden ilmaisun tutkiminen ja soveltaminen omaan ilmaisuun 
 • Kuvan ja tekstin liitto eli typografia ja sen käyttäminen  

 

KU10 VALOELO, jatkokurssi 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • syventyy joko valokuvailmaisuun tai elokuvailmaisuun ja oppii pitkäjänteiseen projektityöskentelyyn yksin tai ryhmässä. 
 • harjoittelee ja opiskelee järjestelmäkameran tai videokameran teknisiä ja ilmaisullisia käyttömahdollisuuksia laajemmin. 
 • valokuvaajat: tekee kuvauskokeiluja eri valotusajoilla, eri valaistusolosuhteissa ja mahdollisesti erilaisia objektiiveja käyttäen ja opettelee ymmärtämään teknisten asioiden yhteyttä ilmaisuun. 
 • videokuvaajat: opiskelee ilmaisemaan tunnetta, juonen käänteitä, tarinan etenemistä ja tempoa erilaisin kuvallisteknisin keinoin sekä kuvatessa että editoidessa. 
 • opiskelee kuvan jatkokäsittelyn mahdollisuuksia (valokuvaajat) ja editoinnin mahdollisuuksia (videokuvaajat) laajemmin. 

 

Keskeiset sisällöt 

 • valokuva- ja videokuvauksen ilmaisulliset ja rakenteelliset ominaisuudet ja niiden syventäminen omassa projektissa
 • teknisten valmiuksien laajentaminen
 • tuotantoprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • teematyöskentelyä yksin tai ryhmässä ajankohtaisia ilmiöitä hyödyntäen 
 • studiotyöskentelyä 
 • työprojektista tehdään portfolio, jossa havainnoidaan ja eritellään omaa valokuva- tai videotyöskentelyä 
 • teemme kurssin aikana mahdollisen kuvausretken tai vierailun näyttelyyn 

 

KU11 PIMA, Piirustus ja maalaus 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii, kokeilee, syventää ja laajentaa itselle ominaisia kuvailmaisun tapoja piirustuksen ja maalauksen alueelta 
 • tutkii ja ymmärtää sisällön, muodon, materiaalin ja työmenetelmien vuorovaikutusta toisiinsa 
 • harjaannuttaa käden, sydämen ja silmän yhteistyötä ympäröivän todellisuuden havainnoimisessa, tutkimisessa ja taltioimisessa 
 • soveltaa oman tekemisen pitkäjänteistä luovaa prosessia  

 

Keskeiset sisällöt 

 • erilaisiin piirtimiin ja erilaisten piirros- ja maalaustekniikoiden mahdollisuuksiin perehtyminen 
 • kuvan rakenteen, valon, varjon, värin, valöörin, kontrastin, tilan, aineen mukaisuuden jne. vaikutuksien tutkiminen kuvassa ja omassa kuvailmaisussa 
 • oman kuvailmaisun syventäminen ja laajentaminen eri tekniikoiden, menetelmien ja aiheiden avulla 

 

KU12 Taidegrafiikka 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tutkii taidegrafiikan tekniikoita ja ymmärtää niiden ilmaisullisia mahdollisuuksia omassa kuvailmaisussa 
 • ymmärtää taidegrafiikkaa omana taidelajityyppinään 
 • opiskelee pitkäjänteistä kuvan tekemistä, idealuonnoksesta painetuksi vedokseksi.  

 

Keskeiset sisällöt 

 • koho- ja syväpainografiikan laattojen valmistus ja vedostus
 • koho- ja syväpainografiikan teknisten ja ilmaisullisten erityisominaisuuksien opiskelu ja soveltaminen omassa työssä
 • nykytaidegraafikoihin tutustuminen
 • taidegrafiikan historia 
 • vedoksen viimeistely, merkinnät ja kehystys 

 

KU13 Keramiikka ja muotoilu 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 • ymmärtää esineen toimivuuden ja muotoilun välistä suhdetta. 
 • tutkii designprosessin eri vaiheita ideasta esineeksi, kuvallinen kehittely. 
 • tutustutaan esinesuunnittelun historiaan 
 • tutustuu saveen materiaalina ja oppii käyttämään sen mahdollisuuksia kolmiulotteisten esineiden ja veistosten tekemisessä 
 • kehittää ja syventää avaruudellista hahmotuskykyään ja tilakäsitystään kolmiulotteisen työskentelyn avulla 

 

Keskeiset sisällöt 

 • opiskellaan monivaiheisen muotoiluprosessin toteuttamista ja hallintaa
 • työstetään erilaisia saven käsin rakennustekniikoita ja niiden sovelluksia ja kokeillaan dreijausta
 • tutustutaan saven koristelutekniikoihin, polttamiseen sekä lasittamiseen
 • muotoillaan ja valmistetaan erilaisia käyttöesineitä sekä pienoisveistoksia 

 

KU14 Arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää alue- ja rakennussuunnittelun periaatteita 
 • tutkii rakentamisen ja tilasuunnittelun keskeistä käsitteistöä ja tyylihistoriaa 
 • muodostaa yleisnäkemyksen arkkitehtuurista ja tilasuunnittelusta taiteen ja tekniikan lajina 
 • ymmärtää rakennuksen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta käyttäjän näkökulmasta  
 • tutustuu Suomen / pääkaupunkiseudun tunnetuimpiin arkkitehtuurikohteisiin 

 

Keskeiset sisällöt  

 • tarkastellaan asutuksen ja rakennuskannan muodostumista ja kehitystä
 • pohditaan toimivan tilasuunnittelun edellytyksiä
 • tutkimuskohteena on pääkaupunkiseudun merkittävimmät rakennukset ja arkkitehdit 
 • suunnitellaan ja toteutetaan rakennus- ja sisustusprojektien malleja sekä julkisten tilarakennelmien pienoismalleja rakentamisen tarpeiden, olosuhteiden ja estetiikan näkökulmasta 
 • kokeillaan digitaalista sovellusta tilasuunnittelussa 

 

KU15 Lavastustaide 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • suunnittelee ja toteuttaa esiteltävään tilaan visuaalisen teemallisen kokonaisuuden 
 • ymmärtää lavastuksen merkityksen ja tehtävän osana tapahtuman tai esityksen kokonaisuutta 
 • oppii kolmiulotteisen lavastustaiteen keskeistä sanastoa ja ajattelua 
 • suunnittelee, toteuttaa ja hallitsee lavastuksen pitkäjänteisen luovan työprosessin sekä harjoittelee työskentelyä työryhmässä 

 

Keskeiset sisällöt 

 • suunnitellaan visuaalisesti yhtenäinen teemallinen lavastuskokonaisuus lukuvuoden tanssiproduktion tarpeisiin
 • juhlan teeman visuaalinen ja tiedollinen pohja on tutkimuskohteena
 • tuotetaan lukion wanhojen tanssien tapahtumaan liittyen tilataiteellinen kokonaisuus, jonka myötä perehdytään lavastustaiteen perusteisiin 
 • tehdään kaksi- ja kolmiulotteisia lavasteita 

 

KU16 Maalaustekniikat 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • kokeilee ja käyttää eri maalaustekniikoita ja materiaaleja oman ilmaisun materiaalina, sisältönä ja tekniikkana 
 • syventää ja laajentaa kuvallista ilmaisuaan pitkäjänteisen ja temaattisen työskentelyn avulla 
 • harjoittaa maalaamisen kokonaisvaltaista luovaa ja pitkäjänteistä prosessia  
 • etsii kuvailmaisunsa omaleimaisuutta ja omia vahvuuksia maalauksen tekijänä 
 • tarkastelee maalaustekniikoiden suomia ilmaisullisia erityisominaisuuksia ja kuvanrakentamiseen liittyviä asioita
   

Keskeiset sisällöt 

 • akvarelli- ja/tai tussimaalaus sekä akryyli- ja öljyväreillä maalaaminen: materiaalituntemus ja tekniikat
 • tutkitaan väriä maalauksen ilmaisullisena elementtinä sekä maalauksen kerroksellisuutta tilallisena vaikuttajana
 • maalauspohjien valmistus ja kiilakehyksen kokoaminen 
 • oman, henkilökohtaisen kuvailmaisun ja maalaamisen ilon löytäminen 
 • työprosessista tehdään portfolio, jossa havainnoidaan ja arvioidaan omaa luovaa työskentelyä, maalaustekniikoita ja niiden kehittymistä 
 • teemme mahdollisesti vierailun kiinnostavaan maalausnäyttelyyn 

 

KU17 Kuvanveisto ja tilataide 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 • tutkii ja syventää avaruudellista hahmotuskykyään ja tilakäsitystään kolmiulotteisen työskentelyn avulla 
 • tarkastelee plastista muotoa, sen luonnetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja niiden ilmaisullisia ominaisuuksia 
 • tutustuu kuvanveiston menetelmiin ja erilaisiin kokeellisiin materiaaleihin 
 • tutustuu nykytaiteen lähestymistapoihin tilallisessa työskentelyssä  
 • tutustuu kuvanveiston historiaan sekä kuvanveiston ja tilataiteen laajoihin mahdollisuuksiin    

 

Keskeiset sisällöt  

 • tutustutaan kolmiulotteisen työskentelyn periaatteisiin, opiskellaan erilaisia perustekniikoita  sekä tehdään materiaalisia kokeiluja ja yhdistelmiä 
 • paneudutaan plastisen muodon ja tilallisen ajattelun problematiikkaan 
 • tutkitaan materiaalin ja muodon yhteyttä sekä plastisen työskentelyn ilmaisullisia ulottuvuuksia 
 • tarkastellaan kuvanveiston ja tilataiteen laajaa kenttää – mitä kaikkea se pitää sisällään 

 

KU18 Sarjakuva ja/tai animaatio 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tutkii sarjakuvan ja /tai animaation tapaa ilmaista erilaisia asioita (lajityypit) 
 • opiskelee sarjallisen kerronnan retoriikkaa 
 • tulee tietoiseksi sarjakuvan/animaation historiasta 
 • tuottaa omaa sarjakuvaa ja/tai animaatiota erilaisten yhdessä päätettyjen teemojen ympärille 
 • tunnistaa ja työstää tuotantoprosessin eri vaiheita tarkoituksenmukaisesti ja sinnikkäästi.  

 

Keskeiset sisällöt 

 • sarjakuva- ja animaation ilmaisulliset ja rakenteelliset ominaisuudet ja niiden soveltaminen omassa taiteellisessa työskentelyssä 
 • tekniikoiden opiskelua  
 • tuotantoprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 
 • teematyöskentelyä yksin tai ryhmässä ajankohtaisia ilmiöitä hyödyntäen 
 • teemme sarjakuvan osalta teemalisen yhteisjulkaisun 

 

KU19 Digitaalinen muotoilu 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tutustuu suomalaiseen muotoiluun. 
 • harjoittaa kolmiulotteista hahmotuskykyään ja muototajuaan. 
 • ymmärtää muotoilun ja visuaalisen käyttökulttuurin merkitystä arjen toiminnoissa ja ihmisten hyvinvoinnissa. 
 • harjoittelee digitaalisen tilaohjelma-sovelluksen käyttöä kurssitöissä. 
 • visuaalisen kehittelyn eri vaiheiden ymmärtäminen: havainnointi, ideointi, ratkaisut, konsepti, havaintomalli, tuote. 
 • erilaisten muotoiluprosessin metodien soveltaminen omissa harjoitustöissä. 

 

Keskeiset sisällöt 

 • Tunnettujen muotoilijoiden työhön tutustuminen, painottaen suomalaista muotoilua
 • Muotoiluprosessien metodien harjoittelemista ja käyttöä
 • Havainnoidaan, ideoidaan ja mietitään ratkaisuja ympäristön ja yhteisön ongelmiin muotoiluprosessin keinoin
 • Tilaohjelma-sovelluksella tehtävät harjoitustyöt
 • Digitaalinen 3D-tulostaminen
 • Muotoiluun liittyvä näyttelykäynti tai havainnointiin / ideointiin liittyvä retki on mahdollinen 

 

KU20 Kuvispassi (taidelinjalaisille) 

Opiskelija voi yhden lukuvuoden aikana suorittaa kuvispassin. Kuvispassi koostuu seitsemästä erillisestä kuvataiteennäyttelystä ja tapahtumista tehtävineen. Kuvispassiin kelpaavat sekä käyttötaiteen että klassisen kuvataiteen näyttelyt ja tapahtumat, esimerkiksi taidemuseot, taidenäyttelyt, teatteri puvustuksen, maskeerauksen, lavastuksen ja valaistuksen näkökulmasta sekä performanssit. Muissa tapauksissa opiskelija hyväksyttää tapahtuman taideopettajalla. 

Jokaisesta käynnistä tulee tehdä tehtävä. Viisi tehtävää tehdään kirjallisesti ja kahdesta tehdään oma taiteellinen sovellus. Kirjallinen tehtävä on 2-3 sivua pitkä, ehyt kirjallinen tuotos, joka palautetaan Fronterin Kulttuuripassi-huoneeseen. Taiteellisen sovelluksen tuotos kuvataan ja linkitetään
Fronter-huoneeseen. Taiteellisen sovelluksen tekniikka on vapaa. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • hakeutuu ja tutustuu itsenäisesti erilaisiin visuaalisen kulttuurin tapahtumiin ja näyttelyihin 
 • käy itselle merkityksellistä vuoropuhelua erilaisten teosten, tapahtumien ja muiden visuaalisten ilmiöiden kanssa 
 • kykenee tulkitsemaan, arvioimaan ja arvottamaan erilaisia visuaalisen taiteen ilmiöitä itselle tärkeistä näkökulmista 
 • analysoi ja ymmärtää erilaisia kuvan rooleja ja tehtäviä visuaalisessa kulttuurissa 
 • oppii ymmärtämään oman visuaalisen ilmaisun taustalla vaikuttavia kuvia ja ilmiöitä 
 • soveltaa kokemaansa ja näkemäänsä omaan kuvalliseen ja kirjalliseen työskentelyynsä 

 

 Keskeiset sisällöt 

 • ymmärtää ja tarkastelee taiteen merkitystä yhteiskunnassa ja omassa elämässä yksilön ja yhteisön näkökulmista
 • pohtii taiteen avulla ja keinoin erilaisia ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä
 • kuvataide identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina 
 • visuaalisen kulttuurin käsitteistöt ja kuvastot 
 • kuvakulttuurien tulkinnan keinot 
 • visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt 
 • käyttää kohtaamiaan kuvia ja ilmiöitä kuvallisen ja kirjallisen tuottamisensa lähtökohtana 
 • tutkii kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön  

 

LD2 Kuvataiteen lukiodiplomi 

Keskeiset sisällöt
Kuvataiteen lukiodiplomi on valtakunnallinen näyttö kuvataiteen osaamisesta. Se suoritetaan itsenäisesti kuvataideopettajanvalvonnassa. Lukiodiplomi toteutetaan yhden lukion soveltavan kurssin aikana ja sen suorittamiseen varataan 38 tuntia. Ennen lukiodiplomin suorittamista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna vähintään neljä (4) lukion hyväksymää kuvataiteen kurssia. 

Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu teoksesta ja portfoliosta.  

Menetelmät
Lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on vähintään kuusi, joista opiskelija valitsee yhden työstettäväkseen.  Lukiodiplomintehtävät pohjautuvat lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin kuvataiteen pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Tehtävät vaihtuvat vuosittain ja ne ovat opetushallituksen määrittelemiä. 

Ennakkotiedustelu diplomin tehtävistä on mahdollisuuksien mukaan edellisenä keväänä. Tiedotustilaisuus on lukukauden 1. jakson aikana, jolloin kiinnostuneet ohjataan opetushallituksen sivuille (www.edu.fi), joilla kerrotaan Opetushallituksen määrittelemät tehtävät ja ohjeistukset diplomin tekemiseksi. Kurssi pidetään 2. jaksolla. 

Työskentely tapahtuu opettajan valvonnassa, koulun tiloissa. Mahdollisesti koulun ulkopuolella tehtävistä osuuksista, esimerkiksi valokuvaamisesta (paikat ja ajankohdat), on sovittava erikseen opettajan kanssa. Taiteellinen työskentely suoritetaan itsenäisesti opettajan valvonnassa. Työn suunnittelun, teknisen ja materiaalisen toteutuksen tulee olla opiskelijan tekemä. Työn alussa opiskelijalla on oikeus saada opettajan ohjausta ja opettajalla on oikeus rajata opiskelijan toimintamuotoja. 

Töistä järjestetään näyttely. Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen voi keskeyttää. Jos opiskelija suorittaa lukiodiplomikurssin jättämättä lukiodiplomityötä arvioitavaksi, hän voi edellytysten 

täyttyessä saada siitä hyväksytyn kuvataiteen kurssisuorituksen. Opiskelija voi uusia kuvataiteen lukiodiplomikurssin suorittamalla kurssin uudelleen. 

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittanut opiskelija saa erillisen lukiodiplomitodistuksen lukion päättötodistuksen liitteenä. Suoritettu lukiodiplomi merkitään lukion päättötodistuksen kohtaan ”lisätiedot”. Lukion soveltavana kurssina suoritettava lukiodiplomikurssi merkitään lukion päättötodistukseen koulun opetussuunnitelman määrittelemällä tavalla 

Arviointi
Lukiodiplomin arviointi kohdistuu portfolioon, teokseen ja niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Portfolion painoarvo lukiodiplomin yleisarvosanassa on puolet (1/2). Teoksen painoarvo lukiodiplomin yleisarvosanassa on puolet (1/2). 

Lukiodiplomin arviointi perustuu
• tehtäväkohtaisiin arvioinnin kohteisiin
• kaikille tehtäville yhteisiin arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin 

Lukiodiplomin arvioi lukion kuvataideopettaja ja yksi muu kuvataiteen asiantuntija. Kumpikin arvioitsija suorittaa arvioinnin ensin itsenäisesti. Arvioitsija arvioi erikseen portfolion, teoksen sekä niiden muodostaman kokonaisuuden, kunkin asteikolla 1–5. Niiden pohjalta arvioitsija tekee itsenäisesti oman esityksensä lukiodiplomille annettavaksi yleisarvosanaksi. 

Lukiodiplomitodistukseen merkitään lukiodiplomin yleisarvosana asteikolla 1–5 seuraavasti:
5 = erinomainen
4 = kiitettävä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä
1 = hyväksytty 

Yleisarvosanan lisäksi lukiodiplomitodistuksen kääntöpuolella kerrotaan 

 • lukiodiplomin osat
  • lukiodiplomitehtävän numero, lukuvuosi, tehtävän nimi
  • lyhyt kuvaus opiskelijan toteuttamasta lukiodiplomista
  • annetun yleisarvosanan kriteerit 

Arvosanojen kriteerit on määritelty arvosanoille 5 (erinomainen), 3 (hyvä) ja 1 (hyväksytty). (Ks. 5.4 Lukiodiplomin kokonaisarvioinnin kohteet ja kriteerit.)  Näiden määrittelyjen pohjalta arvioitsijat muodostavat arvosanoille 2 (tyydyttävä) ja 4 (kiitettävä) kokonaisarvioinnin kriteerit.