Kurssin arviointi

Jatkuva monipuolinen näyttö
Kurssin arviointi perustuu opiskelijan antamaan monipuoliseen jatkuvaan näyttöön. Kurssiarvosanaan voivat vaikuttaa esimerkiksi kurssitehtävät, esseet, projektit, itsearviointi ja vertaisarviointi sekä kirjalliset, suulliset kokeet yksin tai ryhmissä tehtynä. Jatkuva arviointi on sekä opiskelutaitojen että tietojen havainnointia. Sen tavoitteena on ohjata opiskelijaa tekemään tärkeitä havaintoja omasta oppimisestaan ja siten kehittämään opiskelutaitojaan.

Arvioinnista sopiminen
Jokaisen lukiokurssin opiskelu suunnitellaan yhdessä kurssin opettajan ja ryhmän opiskelijoiden kesken. Samassa yhteydessä kurssin ensimmäisillä oppitunneilla sovitaan myös kurssin arvioinnista.

Jakson päättyessä arvioinnissa käytettävä materiaali tulee olla opettajan käytettävissä viimeistään ko. jakson uusintakuulustelupäivään mennessä, ellei opettaja ole ilmoittanut muunlaista aikataulua. Mikäli kurssiin kuuluvia suorituksia jää puuttumaan, opettaja voi arvioida kurssin P-merkinnällä tai alentaa kurssin arvosanaa. Uusintakuulustelun jälkeen opettaja ei ota puuttuvia töitä vastaan. Mikäli P-merkintä johtuu koesuorituksen puuttumisesta, kurssi arvioidaan opiskelijan osallistuttua uusintakuulusteluun.

Kurssit arvioidaan pääsääntöisesti numeroin (4-10) ja suoritusmerkinnöin (S=suoritettu, K=keskeytetty, P=suorituksia puuttuu). Soveltavat kurssit arvioidaan hyväksytyillä arvosanoilla (5-10) tai suoritusmerkinnöillä S tai K.

Kurssi keskeytyy
Kurssi keskeytyy, ellei sitä suoriteta hyväksytysti määräaikaan mennessä asianosaisen opettajan ohjeiden mukaan. Kurssin keskeytyminen merkitään jaksotodistukseen K-kirjaimella. Suorituksen saaminen keskeytyneestä kurssista edellyttää kurssin suorittamista kokonaan uudelleen.

Etenemiseste
Yhden oppiaineen opiskelussa on etenemiseste, mikäli opiskelijalla on kyseisessä oppiaineessa sellainen määrä hylättyjä kurssiarvosanoja, mikä estää päättötodistuksen saannin.

Toisissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien arviointi
Arviointi perustuu ensisijaisesti kurssin järjestäneen oppilaitoksen arviointiin. Toisessa lukiossa suoritetusta pakollisesta tai syventävästä kurssista annetaan numeroarviointi. Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit arvostellaan pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä. Opiskelijalta vaaditaan lisänäyttöä esimerkiksi verkkopintoina tehdyillä kursseilla.

Vaihto-oppilasvuoden aikana opiskelijan kannattaa dokumentoida opiskelutyönsä huolellisesti. Tämän kirjallisen materiaalin perusteella näitä opintoja voidaan hyväksilukea lukion oppimäärään. Vaihto-oppilasvuoden jälkeen materiaali toimitetaan rehtorille.