Kemia

Kemian opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua osana yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Kemian opetus tukee opiskelijoiden käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä siten, että niiden makroskooppinen, mikroskooppinen ja symbolinen taso muodostavat loogisen kokonaisuuden.

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä.

Viherlaakson lukiossa opiskelijat voivat valita yhden pakollisen kurssin lisäksi neljä syventävää kurssia. Lisäksi teemaopinto-kursseissa pyritään pitämään kemia yhtenä aihekokonaisuutena. Kurssit on sijoitettu kurssitarjottimelle siten, että kemia kirjoitetaan abivuoden syksyllä.

KE01 Kemiaa kaikkialla
Pakollinen kurssi
Kaikille yhteisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija kurssin käytyään ymmärtää perusasioita kemiasta ja voi näin seurata ja käydä yhteiskunnallista keskustelua kemiaan liittyvissä asioissa. Tärkeitä aihekokonaisuuksia ovat aineet ja niiden ominaisuudet, aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä sekä sidokset. Opiskelu perustuu teorian lisäksi kokeelliseen työskentelyyn, joka huomioi työturvallisuusnäkökohdat.

KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
Syventävä kurssi
Kurssilla tutustutaan orgaanisiin yhdisteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Kurssilla aloitetaan kemian laskut, tutustuen ainemäärään. Tärkeitä aihekokonaisuuksia ovat orgaaniset yhdisteryhmät, isomeria ja liuokset. Kurssilla syvennetään 1. kurssin asioita ja pyritään käyttämään 1. kurssin asioita selittävinä tekijöinä orgaanisen kemian yhdisteiden ominaisuuksia tutkittaessa.

KE03 Reaktiot ja energia
Syventävä kurssi
Kurssilla tutustutaan erilaisiin kemiallisiin reaktioihin. Kurssilla jatketaan 2. kurssin ainemäärälaskuja ja syvennetään reaktioyhtälöön liittyviin stoikiometrisiin laskuihin. Tärkeitä aihekokonaisuuksia ovat reaktioyhtälöt, aineen häviämättömyyden laki, Hessin laki, kaasujen yleinen tilanyhtälö ja titraus.

KE04 Materiaalit ja teknologia
Syventävä kurssi
Kurssilla tavoitteena on tutustua erilaisiin materiaaleihin. Tärkeitä aihekokonaisuuksia ovat sähkökemia, elektrolyysi, metallien kemia ja polymeerit. Kurssilla syvennetään aiemmilla kursseilla opittua atomin rakennetta sekä jaksollista järjestelmää.

KE05 Reaktiot ja tasapaino
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on laajentaa kemiallisen reaktion käsitettä tasapainoreaktioihin. Tärkeitä aihekokonaisuuksia ovat reaktionopeus, tasapainotila, happo-emästasapaino ja protolyysireaktiot.

KE06 Kemian kertauskurssi
Soveltava kurssi
Kurssilla kerrataan kurssien 1-5 sisällöt. Kurssi on tarkoitettu ainereaaliin valmistautujille ja kemiaa jatko-opinnoissaan tarvitseville.

KE07 Kemian työkurssi
Soveltava kurssi
Kurssin tarkoituksena on oppia harjoitustöiden avulla kemian työskentelytapoja. Kurssia suositellaan ainereaalin kirjoittajille, sillä yo-kokeessa on aina yksi kokeellinen tehtävä. Lisäksi kokeellisuus auttaa ymmärtämään teoriaa paremmin.