Ilmaisutaito

Viherlaakson lukiossa ilmaisutaito-oppiaine on teatterityöpajatyöskentelyä. Ihminen itse on silloin ilmaisun väline. Ilmaisutaito on taideaine, jolla on oma teatteritaiteen esteettinen identiteettinsä.  Lukion oma painotus, taideviestintä läpäisee kaikki ilmaisutaidon kurssit. Opetuksessa korostuvat elämyksellisyys, taiteidenvälisyys, oma tekeminen ja ryhmädynamiikka. Opiskelijan ilmaisua monipuolistetaan ja vahvistetaan hänen omasta persoonallisuudestaan lähtien, jolloin hänen itsetuntemuksensa syventyy. Viherlaakson lukiossa voi suorittaa teatteritaiteen lukiodiplomin.

Suoritusjärjestys
Ensimmäinen (1.) kurssi on peruskurssi ja taitoja korostava, siksi olisi suotavaa aloittaa sillä, mutta välttämätöntä se ei ole. Diplomin valmistaminen edellyttää vähintään kolmen (3) kurssin aiempaa opiskelua.

IT01
Ilmaisun perusteet
Tavoitteet
Opiskelija harjoittaa ilmaisun perusvalmiuksia: itsetuntemusta, oman kehon tuntemusta, rohkeutta, keskittymistä, rentoutumista, esiintymistä, vapautumista, aitoutta ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelija tottuu teatteritaiteen työpajatyöskentelyyn.

Keskeiset sisällöt
Kontakti- ja keskittymisharjoituksia.
Ryhmäyttäviä teatterileikkejä ja -pelejä.
Fyysisen viestinnän harjoituksia.
Äänenkäytön harjoituksia ja -tekniikoita.
Improvisointiharjoituksia erilaisten virikkeiden pohjalta esim. esine, kuva, ääni, musiikki.

Arviointi
Kurssista annetaan suoritusmerkintä. (S)

IT02
Improvisaation perusteet
Tavoitteet
Opiskelija perehtyy erilaisiin näyttelijäntyön tekniikoihin, erityisesti improvisaatioon.
Opiskelija syventää fyysisen ilmaisun mahdollisuuksiaan.
Opiskelija kehittää teatteritaiteessa tarvittavia vuorovaikutustaitojaan (kontaktiharjoitukset ja ryhmätoiminta).

Keskeiset sisällöt
Improvisaation perustekniikoiden harjoittelu.
Valinnan mukaan muita näyttelijäntyön tekniikan harjoituksia.
Pienimuotoisia ryhmäesiintymisiä ryhmän tai koulun sisällä.

Arviointi
Kurssista annetaan suoritusmerkintä. (S)

IT03
Ohjaus, dramaturgia ja esiintyjyys
Tavoitteet
Opiskelija tutustuu dramaturgian perusteisiin.
Opiskelija saa kokemusta esiintyjän ohjaamisesta.
Opiskelija syventää taitojaan taiteellisessa työryhmässä toimimisessa eri työskentelyrooleista käsin.

Keskeiset sisällöt
Näytelmätekstin tulkintaan ja ohjaussuunnitelman laatimiseen perehtyminen.
Pienryhmässä vuorotellen ohjaajana ja esiintyjänä työskenteleminen.
Näytelmätekstistä valitun kohtauksen harjoitteluun ja demo-muotoiseen esittämiseen osallistuminen.

IT04
Soveltavan teatterin kurssi
Tavoitteet
Opiskelija tutustuu aihe- ja ryhmälähtöisen esityksen rakentamisprosessiin.
Opiskelija tutustuu teatterin erilaisiin sovellusmahdollisuuksiin muualla kuin perinteisessä teatterissa.

Keskeiset sisällöt
Soveltavan teatterin eri muodot, esim. improvisaatio, tarinateatteri, forum-teatteri, prosessidraama, devising-työskentely.
Oman aiheen tai kiinnostuksen kohteen muuntaminen esittävään muotoon.

IT05
Teatteritietous
Tavoitteet
Opiskelija osaa keskustella teatterista instituutiona ja taidemuotona.
Opiskelija oppii teatteritaiteen keskeistä sanastoa.
Opiskelija tutustuu teatterihistoriaan, tyyleihin ja traditioihin.
Opiskelija perehtyy teatterin nykyisiin muotoihin suhteessa traditioon ja osaa analysoida näkemiään esityksiä.
Opiskelija tutustuu erilaisiin näytelmäteksteihin ja perehtyy dramaturgian perusteisiin.

Keskeiset sisällöt
Perehtyminen teatterin tyyleihin, traditioihin ja nykypäivän ilmenemismuotoihin.
Näytelmätekstien analyysi.
Teatterivierailut ja esitysanalyysi.

Arviointi
Kurssista annetaan suoritusmerkintä. (S)

ITO6
Esitystekniikan kurssi
Kurssilla perehdytään koulun tapahtumien, juhlien ja esitysten esitystekniikkaan. Opetellaan käyttämään ääni- ja valotekniikkaa. Kurssiin kuuluu esitystekniikasta vastaaminen koulun tapahtumissa.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa kasata ja kytkeä äänentoisto- ja valolaitteiston, osaa käyttää ääni- ja valopöytää, pystyy miksaamaan musiikkiesityksen tai ajamaan teatteriesityksen äänet, pystyy itsenäisesti vastaamaan ääni- ja valotekniikasta koulun tapahtumissa, juhlissa ja esityksissä.

Keskeiset sisällöt
Äänitekniikka, äänentoiston kasaaminen ja kytkeminen.
Musiikki- ja teatteriesitysten äänien miksaus.
Äänisuunnittelu yhdessä projektin ohjaavien opettajien kanssa, esimerkiksi äänitehosteiden suunnittelu.
Näyttämövalolaitteet ja valotekniikka.
Valolaitteiston kasaaminen ja kytkeminen.
Valosuunnittelu yhdessä projektin ohjaavien opettajien kanssa, esimerkiksi valon suuntien ja värien suunnittelu.
Koulun tapahtumien ja esitysten tekniikasta vastaaminen

Arviointi
Kurssista annetaan suoritusmerkintä. (S)

IT07
Maskottikurssi
Tavoitteet
Opiskelija tutustuu hahmon rakentamiseen ja fyysiseen ilmaisuun koulun maskottihahmon kautta.
Opiskelija ymmärtää, kuinka roolivaate on näkyvä osa näyttelijän rakentamaa roolihahmoa ja hahmon liikekieltä.
Opiskelija ymmärtää että maskottihahmon puku vaikuttaa merkittävästi näyttelijäntyöhön: fyysisen ilmaisun selkeyteen, pelkistämiseen ja tyylittelyyn.
Opiskelija syventää fyysistä ilmaisuaan ja näyttelijäntyötään.

Keskeiset sisällöt
Viherin Valo -maskotin puvun huolto ja hahmon harjoitteleminen.
Esiintymisiä koulun tilaisuuksissa.

Arviointi
Kurssista annetaan suoritusmerkintä. (S)