Historia

Historia 

Historia on oppiaineena yleissivistävä. Historiallinen tieto rakentaa ihmisen identiteettiä ja antaa välineitä syvemmän kulttuurikehityksen ymmärtämiseen. Opillisena tavoitteena on ymmärtää ihmisen toimintaa ajassa ja paikassa. Kursseilla opitaan tuntemaan länsimaisen kulttuurin juuria ja vaikutuksia maailmanhistoriaan sekä suomalaisen yhteiskunnan juuria ja Suomen myöhempää valtiollista, yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä. 

Viherlaakson lukiossa opiskelijat voivat kolmen pakollisen kurssin lisäksi valita kolme syventävää kurssia sekä soveltavan kertauskurssin. Kertauskurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, joka päättyy preliminääriin. Ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta pakolliset kurssit ovat tärkeimmät, mutta usein juuri syventävien kurssien lukeminen antaa ratkaisevan lisän ainereaalikokeessa menestymiselle. 

HI01
Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
Pakollinen kurssi
Ykköskurssi on maailmanhistorian peruskurssi, jolla tutustutaan historiaan oppiaineena ja opiskellaan ihmiskunnan kulttuurikehitystä esihistoriallisista ajoista nykypäivään. Erityisenä näkökulmana on ihmisen tekninen historia ja vuorovaikutus luonnon kanssa. Kurssi opiskellaan ensimmäisenä vuotena ja on suoritettava ennen muita historian opintoja. 

HI02
Kansainväliset suhteet
Pakollinen kurssi
Kakkoskurssi käsittelee pääasiassa kansainvälisten suhteiden historiaa 1900-luvulla. Aihepiirinä ovat vuosisadan suuret sodat ja muut konfliktit; niihin johtanut kehitys ja sovitteluyritykset. Myös suurvaltojen hegemoniapyrkimykset, YK:n toiminta sekä kolonialistisen järjestelmän purkautuminen kuuluvat kurssilla opiskeltaviin asioihin. Kansainvälisen politiikan ajankohtaisia asioita pyritään pitämään esillä kurssin aikana. Kurssi opiskellaan toisena vuotena. 

HI03
Itsenäisen Suomen historia
Pakollinen kurssi
Kolmannella kurssilla tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen valtion historiaa noin 1860-luvulta nykypäivään. Valtiollinen ja yhteiskunnallinen kehitys sekä suomalaisten kulttuurisen identiteetin muutokset ovat keskeisiä näkökohtia kurssilla. Kurssi voidaan suorittaa osittain itsenäisenä portfoliotyöskentelynä luokkahuoneen ulkopuolella opettajan ohjeiden mukaisesti. Kurssi opiskellaan toisena vuotena. 

HI04
Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
Syventävä kurssi
Neljäs kurssi on eurooppalaista tiede-, taide-, aate- ja kulttuurihistoriaa. Ykköskurssin aineellinen näkökulma ihmisen historiaan vaihdetaan henkiseen näkökulmaan. Kuvallisten ja kirjallisten dokumenttien tulkinta on kurssin keskeinen työskentelytapa. Ryhmätyöosiossa jalkaudutaan historian äärelle ja tehdään ryhmätuotos omiin havaintoihin pohjautuen. Kurssi opiskellaan ensimmäisenä vuotena ykköskurssin jälkeen. 

HI05
Ruotsin itämaasta Suomeksi
Syventävä kurssi
Tällä syventävällä historian kurssilla tutkitaan suomalaisten esihistoriallisia juuria sekä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehitystä Ruotsin vallan kaudella. Historiallisen lähdeaineiston tarkastelu sekä kirjallisten dokumenttien tulkinta korostuvat kurssilla. Helsingin ja Espoon rakennuskantaa sekä museoita hyödynnetään konkreettisena havaintomateriaalina kurssin projektiosiossa. Toisen opiskeluvuoden kevätlukukausi on paras ajankohta kurssin suorittamiselle. 

 

HI06
Maailman kulttuurit kohtaavat
Syventävä kurssi
Kuutoskurssin ajatuksena on tarkastella maailmanhistoriaa ei-eurooppalaisesta näkökulmasta. Alkuperäiskansojen historia ja muiden maanosien kulttuurihistoria ovat kurssin keskeistä sisältöä. Kurssi on samalla käytännön työkurssi, jolla perehdytään historian tutkimusmenetelmiin laatimalla opettajan ohjauksessa omakohtainen tutkielma jonkin Euroopan ulkopuolisen maan, kansan tai kulttuuripiirin historiasta. Samalla opiskellaan sähköistä aineiston hakua, lähdeviittausten tekemistä, tutkielman rakenteen hallintaa sekä ennen muuta lähdekritiikkiä. Paras ajankohta kurssin suorittamiselle on kolmannen vuoden syksy. 

HI07
Historian kertauskurssi
Soveltava kurssi
Seitsemäs kurssi on historian kertauskurssi, jolle voivat osallistua ainoastaan ne opiskelijat, jotka kirjoittavat historian ainereaalikokeessa. Kurssin tarkoituksena on valmistautua ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla lukion historian oppimäärän keskeiset sisällöt sekä tutkimalla erilaisia aineistopohjaisia tehtäväesimerkkejä. Kurssi päättyy preliminääriin, joka on yo-kirjoituksiin valmistava koe. Kurssi järjestetään vuosittain kolmannessa jaksossa kolmannen vuoden opiskelijoille ja on siten suunnattu keväällä historian ainereaalikokeeseen osallistuville abiturienteille.