Fysiikka

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista.

FY01 Fysiikka luonnontieteenä
Pakollinen kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Hän ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Hän suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille.

FY02 Lämpö
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt ja osaa käyttää sekä soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän, yhteiskunnan, ympäristön ja teknologian ilmiöissä. Kurssilla tutkitaan aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä. Kurssilainen saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

FY03 Sähkö
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Kurssin aikana opiskelija harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä. Hän osaa tutkia sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä

FY04 Voima ja liike
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja. Hän tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin lakeihin sekä ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa.

FY05 Jaksollinen liike ja aallot
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan tasaisesta pyörimisliikkeestä sekä jaksollisesta liikkeestä, perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä.

FY06 Sähkömagnetismi
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tuntemustaan sähkömagnetismiin ja valoon liittyvissä ilmiöissä. Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat valoon ja sähkömagnetismiin liittyvät ilmiöt ja lait. Opiskelija harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla.

FY07 Aine ja säteily
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu mm. energian kvantittumiseen, ydinfysiikkaan ja säteilyyn. Opiskelija syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä.

FY08 Fysiikan kertauskurssi
Soveltava kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan kursseilla 1. – 8. käsitellyistä asioista. Hän oppii yhdistämään jo hankittuja tietoja ja käyttää tehokkaasti matematiikkaa fysiikan apuna. Kurssilla valmistaudutaan fysiikan ylioppilaskirjoituksiin.

FY09 CERN -kurssi
Soveltava kurssi
CERN-kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan, sillä tiedeleirille pääsevät lukiot valitaan vuosittain hakemusten ja aiempien käyntikertojen perusteella. Kurssin päätavoite on tutustumismatka CERN:iin, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen, joka sijaitsee Sveitsin ja Ranskan rajalla. Siellä opiskelijoille järjestetään tiedeleiriohjelmaa. Kurssin aikana tuotetaan kurssityö hiukkasfysiikasta. Tiedeleirin osallistujamäärä on rajoitettu ja kurssille haetaan opiskelijoita hakemusten ja haastatteluiden perusteella. Kurssi arvioidaan suoritusmerkintänä ja kurssista saa lisäksi erillisen todistuksen.