Filosofia

Filosofiaa sanotaan usein tieteiden äidiksi. Tämä on osuva määritelmä, sillä kaikkien tieteenalojen perusta lepää filosofisessa ajattelussa. Filosofian opiskelu antaa ajattelun työkaluja lukuisiin erilaisiin oppiaineisiin, eikä sellaista elämänaluetta liene, mille filosofinen ajattelu ei tarjoaisi mitään. Viherlaakson lukion filosofian opetuksessa korostetaan käsiteanalyyttista otetta filosofiaan. Opiskelun tavoitteena on syventää analyyttisen ajattelun taitoja ja niiden myötä todellisuuden eri puolien ja kokonaisuuksien hahmottamista. 

Elämänfilosofiaa ei kuitenkaan unohdeta: keskustelevassa filosofiassa on milloin tahansa mahdollista nostaa esiin ihmisen eksistenssiä, eettisyyttä ja yhteiskunnallisuutta sivuavia kysymyksiä. Viherlaakson lukiossa on tarjolla opiskelijamääristä riippuen neljästä viiteen filosofian kurssia. Pakolliset kurssit kuuluvat kaikille – syventävät ja kurssit sopivat ennen muuta teoreettisesta ajattelusta kiinnostuneille ja ehkä tiedeuraa suunnitteleville. Filosofian ainereaalissa hyvin menestyminen edellyttää filosofian aktiivista itsenäistä harrastamista. 

FI01 
Johdatus filosofiseen ajatteluun
Pakollinen kurssi
Filosofian peruskurssilla tutustutaan filosofisen ajattelun luonteeseen ja keskeiseen käsitteistöön. Kurssi rakentuu temaattisesti filosofian osa-alueiden, metafysiikan ja tieto-opin varaan. Ontologiset käsitteet ja päättelyn taidot saavat kurssilla suurimman huomion, koska niiden ymmärtäminen on ratkaisevaa filosofian syventävän opiskelun kannalta. Filosofian 1. kurssi suoritetaan ensimmäisenä vuotena ja on edellytys filosofian jatko-opinnoille. 

FI02 
Filosofinen etiikka
Pakollinen kurssi
Filosofisessa etiikassa tutkitaan hyvän elämän perusteita käsiteanalyyttisestä näkökulmasta. Erilaisten ihmiskäsitysten ja etiikan ontologisen perustan tarkastelu kuuluu filosofisen etiikan työtapoihin. Kurssilla pohditaan myös soveltavan etiikan kysymyksiä. Niiden parissa tarvitaan ennen muuta keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja, sillä etiikan kysymysten yhteinen tarkastelu ja filosofinen dialogi avaavat parhaiten erilaisia näkökulmia moraalin ja arvojen maailmoihin. Kurssilla voidaan hyödyntää vaihtelevia työtapoja omakohtaisesta tutkimisesta erilaisiin ryhmätöihin. Etiikan kurssi suositellaan luettavaksi toisena opiskeluvuotena. Edeltävät opinnot: filosofian 1. kurssi. 

 FI03 
Yhteiskuntafilosofia 
Syventävä kurssi
Yhteiskuntafilosofian kurssi laajentaa eettistä, tieto-opillista ja ontologista ajattelua yhteiskunnalliseen suuntaan. Kurssilla tarkastellaan hyvän yhteiskunnan perusteita sekä ihmistä vallankäyttäjänä ja poliittisena toimijana. Poliittisten aatteiden arvoperusta, vallankäytön oikeutus sekä valtion idea ovat kurssin keskeistä sisältöä. Yhteiskuntafilosofian kurssin voi valita jo ensimmäisenä opiskeluvuonna 1. kurssin jälkeen. Yhteiskuntafilosofian kurssi tukee myös yhteiskuntaopin opintoja. 

FI04
Tiedon ja todellisuuden filosofia 
Syventävä kurssi
Tieto-opin kurssilla on avainrooli analyyttisten taitojen kartuttamisessa. Kurssi on varsin teoriapitoinen aiheiden ulottuessa tiedon käsitteestä loogisen ajattelun perusteisiin ja ihmiskäsityksistä tieteenfilosofisiin koulukuntiin. Kurssilla syvennetään metafysiikan kysymyksiä. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen filosofiseen opetuskeskusteluun on tärkeää asiakokonaisuuksien hahmottumisen kannalta. Tieto-opin kurssi kannattaa valita toisena opiskeluvuonna. 

FI05
Filosofian kertauskurssi
Soveltava kurssi
Kertauskurssi on tarkoitettu ainereaalikokeeseen osallistuville. Kurssilla kerrataan filosofian aihekokonaisuuksia, käsitteitä ja teorioita. Tutustutaan aiempiin kokeisiin, harjoitellaan erilaisia koetehtäviä ja vastaustekniikkaa. Kurssi kannattaa suorittaa viimeisenä ennen kirjoituksiin osallistumista. Kurssiin sisältyy runsaasti itsenäistä harjoittelua.