Erityisjärjestelyt

Kokelas voi sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi anoa erityisjärjestelyjä YO-kokeisiinsa. Näistä järjestelyistä tavallisin on pidennetty koeaika.

Kokeen arviointi on yhdenmukainen erityisjärjestelyistä huolimatta. Ylioppilastutkintolautakunta voi anomuksessa mainittujen syiden takia käyttää poikkeavaa arviointia. Sen käyttö on mahdollista, jos kokelas on saamassa hylätyn arvosanan.

Lukivaikeus

Lukion opiskelijat voivat osallistua ensimmäisen lukiovuoden aikana erityisopettajan järjestämään lukiseulaan. Sen tulosten perusteella joillekin opiskelijoille tehdään yksilötesti ja testin tulosten perusteella voidaan anoa erityisjärjestelyjä YO-kokeisiin. Erityisopettaja ja opiskelija laativat anomuksen yhdessä.

Vieraskielisyys

Jos opiskelijan äidinkieli on jokin muu kuin suomi, hän voi anoa erityisjärjestelyjä YO-kokeeseensa. Erityisopettaja ja opiskelija laativat anomuksen yhdessä.

Sairaus, vamma tai vaikea elämäntilanne

YO-kokeen erityisjärjestelyjä voi anoa myös sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen takia. Anomuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus, joka toimitetaan rehtorille määräaikaan mennessä (ks. kuva).

Anomus erityisjärjestelyistä

Lukion opiskelijat saavat ohjausta ja tietoa erityisjärjestelyistä erityisopettajalta, opinto-ohjaajilta sekä rehtorilta YO-infoissa. Anomus lukivaikeuden perusteella tehdään yhdessä erityisopettajan kanssa. Anomuksen lääkärintodistuksen perusteella tekee rehtori. Opiskelijan tulee toimittaa anomukseen tarvittavat liitteet (ks. kuva).

Anomusten määräajat

Anomuksen liitteet Ylioppilastutkintolautakuntaa varten on toimitettava rehtorille kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta mennessä ja syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta mennessä.

Myöhässä toimitetut tai puutteelliset hakemukset käsitellään, mutta erityisjärjestelyt pannaan toimeen aikaisintaan seuraavalla tutkintokerralla.

Kaavio erityisjärjestelyistä

Erityisjärjestelyt äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa

Jos äkillinen tai ennakoimaton tilanne vaikuttaa ylioppilastutkinnon suorittamiseen, tulee kokelaan tai hänen huoltajansa ottaa välittömästi yhteyttä lukion rehtoriin. Tällöin arvioidaan, onko kokelaan edun mukaista hakea ilmoittautumisen mitätöintiä esimerkiksi lääkärinlausunnon perusteella vai suorittaa koe erityisjärjestelyitä hyödyntäen.

Rehtori voi päättää, että kokelas suorittaa kokeensa erillisessä pienryhmätilassa tai erillisessä yksilötilassa tai että hänelle tarjotaan mahdollisuutta hyödyntää lepäämiseen tarkoitettua tilaa.

Koetilanteen erityisjärjestelyt

Ilman Ylioppilastutkintolautakunnan erillistä lupaa kokelaalla saa olla tarvittaessa käytössään

  • resepti- ja käsikauppalääkkeitä
  • sairauden hoidossa välttämättömiä välineitä
  • vammaisuuden edellyttämät tavanomaiset apuvälineet
  • suurennuslasi, lisävalaisin tai värillinen viivain tai kalvo.

Kokelaan tuomat välineet ja lääkkeet tarkastetaan ennen kokeen alkamista. Koetilan istumajärjestystä laadittaessa sijoittelussa voidaan ottaa huomioon kokelaan erityiset tarpeet.

Anomuksesta myönnettäviä erityisjärjestelyjä ovat

  • pidennetty koeaika, korkeintaan 2 h
  • pienryhmätila
  • hiljainen työtila (esim. kuulovammaisille kokelaille)
  • oma työtila (erityisistä syistä poikkeustapauksissa)
  • lepäämiseen tarkoitettu tila.