Erityisjärjestelyt

Kokelas voi sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi anoa erityisjärjestelyjä YO-kokeisiin. Näistä järjestelyistä tavallisin on pidennetty koeaika.

Kokeen arviointi on yhdenmukainen erityisjärjestelyistä huolimatta. Lautakunta voi anomuksessa mainittujen syiden takia käyttää poikkeavaa arviointia. Sen käyttö on mahdollista, jos kokelas on saamassa hylätyn arvosanan.

Lukivaikeus
Lukion opiskelijat voivat osallistua ensimmäisen vuoden aikana erityisopettajan pitämään lukiseulaan. Sen tulosten perusteella joillekin opiskelijoille tehdään yksilötesti ja testin tulosten perusteella voidaan anoa erityisjärjestelyjä YO-kokeisiin. Erityisopettaja ja opiskelija laativat anomuksen yhdessä.

Vieraskielisyys
Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi, opiskelija voi anoa erityisjärjestelyjä YO-kokeeseen. Erityisopettaja ja opiskelija laativat anomuksen yhdessä.

Sairaus, vamma tai vaikea elämäntilanne
YO-kokeen erityisjärjestelyjä voi anoa myös sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen takia. Anomuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus, joka toimitetaan rehtorille määräaikaan mennessä. (kts. kuva)

Anomus erityisjärjestelyistä
Lukion opiskelijat saavat ohjausta ja tietoa erityisjärjestelyistä erityisopettajalta, opinto-ohjaajilta sekä rehtorilta YO-infoissa. Anomus lukivaikeuden perusteella tehdään yhdessä erityisopettajan kanssa. Anomuksen lääkärintodistuksen perusteella tekee rehtori. Opiskelijan tulee toimittaa anomukseen tarvittavat liitteet. (kts. kuva)

Anomusten määräajat
Liitteet on toimitettava lautakuntaan rehtorille kevään tutkinnon osalta
30. marraskuuta ja syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta.

Myöhässä toimitetut tai puutteelliset hakemukset käsitellään, mutta erityisjärjestelyt pannaan toimeen aikaisintaan seuraavalla tutkintokerralla.

Kaavio erityisjärjestelyistä

Erityisjärjestelyt äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa
Jos äkillinen tai ennakoimaton tilanne vaikuttaa ylioppilastutkinnon suorittamiseen, tulee kokelaan tai hänen huoltajansa välittömästi ottaa yhteyttä lukion rehtoriin.

Tällöin arvioidaan onko kokelaan edun mukaista hakea ilmoittautumisen mitätöintiä esimerkiksi lääkärinlausunnon perusteella vai suorittaa koe eri- tyisjärjestelyitä hyödyntäen.

Rehtori voi päättää, että kokelas suorittaa kokeensa erillisessä pienryhmätilassa tai erillisessä yksilötilassa tai että hänelle tarjotaan mahdollisuutta hyödyntää lepäämiseen tarkoitettua tilaa.

Koetilanteen erityisjärjestelyt
Ilman lautakunnan erillistä lupaa kokelaalla saa olla tarvittaessa käytössään

  • resepti- ja käsikauppalääkkeitä
  • sairauden hoidossa välttämättömiä välineitä
  • vammaisuuden edellyttämät tavanomaiset apuvälineet
  • suurennuslasi, lisävalaisin tai värillinen viivain tai kalvo.

Kokelaan tuomat välineet ja lääkkeet tarkistetaan ennen kokeen alkamista. Koetilan istumajärjestystä laadittaessa sijoittelussa voidaan ottaa huomioon kokelaan erityiset tarpeet.

Anomuksesta myönnettäviä erityisjärjestelyjä ovat

  • pidennetty koeaika, korkeintaan 2 h
  • pienryhmätila
  • hiljainen työtila (esim. kuulovammaiset kokelaat)
  • oma työtila (erityisistä syistä poikkeustapauksissa)
  • lepäämiseen tarkoitettu tila