Englanti

Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä  

Opetuksen tavoitteet 

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija 

  • kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä 
  • ymmärtää englannin kielen merkityksen ja roolin kansainvälisen kommunikaation kielenä  
  • osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta 
  • osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista 
  • saa kokemuksia laajempien englanninkielisten tekstien lukemisesta, tulkitsemisesta ja käsittelystä 
  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen. 

 

ENA01  Englannin kieli ja maailmani 

Pakollinen kurssi.
Kurssilla mm. kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Kurssilla pohditaan englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.  

 

ENA02  Ihminen verkostoissa 

Pakollinen kurssi.
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.  

 

ENA03  Kulttuuri-ilmiöitä 

Pakollinen kurssi.
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. 

 

ENA04  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

Pakollinen kurssi.
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.  

 

ENA05  Tiede ja tulevaisuus 

Pakollinen kurssi.
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä.  

 

ENA06  Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Pakollinen kurssi.
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.  

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

ENA07  Kestävä elämäntapa 

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. 

 

ENA08  Viesti ja vaikuta puhuen 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.  

 

Koulukohtainen soveltava kurssi 

ENA09  Englannin abikurssi 

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija YTL :n kielikokeen rakenteeseen. Kurssilla tutustutaan kuullunymmärtämisen sekä kirjallisen osan eri tehtävätyyppeihin sekä kirjalliseen tuottamiseen. Kielikokeen tehtävätyyppien tarkastelun yhteydessä palautetaan mieliin pakollisilla ja syventävillä kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä ja muistutetaan aihepiirisanastojen kertaamisen tärkeydestä mm. kirjoitelmaa varten valmistauduttaessa. Kursseilla 1-8 (ENA) käydyt kielioppiasiat nostetaan myös esiin. Lisäksi laajennetaan kielen rakenteiden tarkempaa tuntemusta mahdollisuuksien mukaan.