Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine. Sen tiedeperustaan kuuluu ihmis-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofia. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä tarkastellaan luonnollisina toimijoina, jotka luovat ja uusintavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Inhimilliset katsomukset ja käytännöt nähdään yksilöiden, yhteisöjen ja traditioiden vuorovaikutuksen tuloksena syntyneinä. Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina. Oppiaineessa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja laajentaa sitä koskevaa tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata elämäänsä. Näistä lähtökohdista oppiaine tukee opiskelijoiden elämänkatsomuksen ja identiteetin muotoutumista sekä heidän yhteisöllisten hyvän elämän ihanteidensa ja käytäntöjensä rakentumista. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia.  

Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, arvostelukykyä ja tilannetajua, toisten ja yhdenvertaisuuden kunnioittamista sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja. 

ET01 
Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
Pakollinen kurssi
Kurssilla pohditaan maailmankatsomuksellisia käsitteitä, maailmankatsomuksen muodostumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tarkastellaan kriittisesti uskomuksia ja median tarjoamaa informaatiota. Opiskelija pohtii kurssilla omaan maailman- ja elämänkatsomukseen liittyviä kysymyksiä omakohtaisesti.

ET02 
Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Pakollinen kurssi
Kurssilla pohditaan erilaisia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita sekä olemassaolon peruskysymyksiä elämänkaaren eri vaiheissa. Tutustutaan identiteettiin, hyvän elämän rakentumiseen eri näkökulmista sekä pohditaan monenlaisia ihmisoikeuskysymyksiä. Opiskelija pohtii myös omakohtaisesti hyvään elämään ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä.

ET03
Yksilö ja yhteisö 
Syventävä kurssi
Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian käsitteisiin ja toteutumiseen. 

ET04 
Kulttuurit katsomusten muovaajina 
Syventävä kurssi
Kurssilla selvitetään erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.

ET05 
Katsomusten maailma  
Syventävä kurssi
Kurssilla perehdytään erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin katsomuksiin, niiden tieteelliseen tutkimiseen ja uskontokritiikkiin. Kurssilla tutustutaan joihinkin uskontoihin ja uskomusperinteisiin.  

ET06
Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus
Syventävä kurssi
Kurssilla perehdytään ihmislajin evoluutioon, kulttuurievoluutioon ja kielen merkitykseen kulttuurien synnyssä, aatteellisten perustojen syntyyn sekä ihmiskunnan suuriin murroksiin. Aihepiireinä ovat mm. tulevaisuuden tutkimus, tekoäly ja humanismi.